Biogram

Views: 2944

Ks. Marek Chmielewski urodzony w 1959 roku, jest kapłanem Diecezji Radomskiej, wyświęconym w katedrze sandomierskiej w 1983 roku przez bp. Edwarda Materskiego († 2012). Jest kanonikiem gremialnym Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, w której pełni funkcję sekretarza Kapituły.

Po pięciu latach pracy duszpasterskiej w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, w trakcie której odbył specjalistyczne studia w zakresie teologii duchowości na KUL, w 1988 r. został pracownikiem naukowym KUL. Doktorat uzyskał w 1990 r. na podstawie rozprawy pt. Doświadczenie mistyczne Matki Marceliny Darowskiej (1827-1911). Habilitował się w 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej (Lublin 1999). Dnia 7 VI 2002 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym KUL, zaś 23 II 2016 r. z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał tytuł profesora nauk teologicznych. Od 1 X 2019 r. jest profesorem zwyczajnym KUL.

W latach 2000-2006 był dyrektorem Instytutu Teologii Duchowości KUL. W latach 2000-2008 był prezesem Sekcji Duchowości Teologów Polskich, którą przekształcił w Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, mające osobowość prawną kościelną i cywilną. Od 2009 do 2017 r. przez dwie kadencje był Prezesem tegoż Stowarzyszenia, w latach 2017-2021 był Wiceprezesem, a od 2021 ponownie Prezesem. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, członkiem rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia Bożego oraz członkiem Rady Naukowej dwumiesięcznika “Życie Konsekrowane”, Kwartalnika Mariologicznego “Salvatoris Mater” oraz Rady Naukowej Journal of Religious Science “Soter” (Kowno, Litwa). W latach 2002-2011 (przez trzy kadencje) i 2014-2017 był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Dnia 16 IX 2017 r.  został wybrany przewodniczącym tegoż Towarzystwa (wybór zatwierdziła KEP podczas 377. Zebrania Plenarnego w Lublinie w dniach 13-14 X 2017 r.), obecnie od 4 VI 2021 r. jest Wiceprzewodniczącym; jest także konsultorem Komisji Maryjnej KEP (wybór zatwierdziła KEP podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie w dniach 13-14 III 2018 r.), Komisji Nauki Wiary KEP (wybór zatwierdziła KEP podczas 386. Zebrania Plenarnego na Jasnej Górze w dniach 27-28 VIII 2020 r.) oraz Komisji Duszpasterstwa KEP (wybór zatwierdziła KEP podczas 390. Zebrania Plenarnego na Jasnej Górze w dniach 18-19 XI 2021). Od 2013 jest członkiem-korespondentem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie (PAMI). Od 2008 roku współpracuje z Fakultetem Teologicznym Uniwersytetu Witolda Wielkiego (Vytautas Didziojo Universitetas) w Kownie na Litwie jako profesor wizytujący i członek Komisji Przewodów Doktorskich. 

W 2001 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, zaś 18 XII 2018 r. – Złotym Medalem za długoletnią służbę oraz Medalem Jubileuszowym 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (8 XII 2018).

Dnia 27 VI 2012 Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa) przyznał mu doktorat honoris causa (wręczenie regaliów miało miejsce 14 II 2013) (zob. relację filmowąwłaściwy materiał około 47 minuty, lub poniżej).

Był trzy kadencje prodziekanem Wydziału Teologii i członkiem Senatu KUL (2005-2008, 2008-2012, 2012-2016). W latach 2005-2015 przewodniczył Komisji Stypendialnej KUL, a w latach 2009-2012 – Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów. Od 2021 jest jednym z rzeczników dyscyplinarnych do spraw pracowników KUL.

Był promotorem doktoratu honoris causa KUL dla o. Daniela-Ange (24 IV 2009). W latach 2013-2020 pełnił funkcję wiceprezesa Fundacji Potulickiej.

 W latach 2003-2022 nieprzerwanie w każdy czwartek w Radio Maryja i TV Trwam prowadził cykl rozważań o duchowości „Duc in altum!” – w sumie 1000 odcinków (częściowo opublikowane zostały przez Edycję św. Pawła w książce Duc in altum! t. 1 — Częstochowa 2005, t. 2 — Częstochowa 2007, t. 3  — Częstochowa 2009, oraz t. 3: W szkole życia duchowego świętych, Szczecinek 2010). Zbiór 570 audycji ukazał się w książce pt. Wielka księga duchowości katolickiej (Wydawnictwo AA Kraków 2016), wyróżnionej nagrodą “FENIKS 2016” w kategorii duchowość przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.

W roku akademickim 2014/2015, z okazji Roku św. Jana Pawła II redagował wybór “Myśli codziennych Jana Pawła II” na stronie KUL (http://www.kul.pl/jan-pawel-ii-mysli-codzienne,17250.html). Zbiór został wydany drukiem z okazji Światowego Zjazdu Absolwentów KUL w 100-lecie Uniwersytetu (8-9 VI 2018 r.) pt. Myśli Jana Pawła II na każdy dzień. Diariusz (Lublin 2018, ss. 400). Każdy z zarejestrowanych uczestników Zjazdu otrzymał pamiątkowy egzemplarz tego dzieła.

Z okazji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Króla (Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 19 XI 2016) w ramach prac Zespołu do spraw Ruchów Intronizacyjnych przy Konferencji Episkopatu Polski, opracował modlitewnik formacyjny pt. “Króluj nam, Chryste!” Modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla (wyd. 1 – Opole 2016; wyd. 2 – Opole 2017; wyd. 3 – Ustroń 2018). Obecnie pełni funkcję konsultanta bp. Stanisława Jamrozka – Delegata KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych.

Aktualnie jest kierownikiem Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Nauk Teologicznych KUL; w latach 2013-2019 był członkiem Zespołu Ekspertów i Zespołu Stałego Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Do czerwca 2018 roku współpracował z żeńskim Instytutem Świeckim Chrystusa Króla.

(obszerny biogram zob. ks. Marek Jagodziński, Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski – biogram i dorobek naukowy, “Kronika Diecezji Radomskiej” 26(2016), nr 3-4, s. 429-456). 

 Aktualizacja strony: 13 I 2021 r.