Artykuły naukowe

Views: 2215

1991

 1. Przebóstwienie człowieka według św. Jana od Krzyża, „Ateneum Kapłańskie” 83(1991), t. 117, s. 54-67.
 2. Semiotyka tekstu mistycznego. (Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Semiotyki Tekstu Mistycznego), „Ateneum Kapłańskie” 83(1991), t. 117, s. 364-366.

1992

 1. Podstawowe zagadnienia metodologiczne teologii duchowości, „Roczniki Teologiczne” 38-39(1991-1992), z. 5, s. 21-34.
 2. Cierpienia biernej nocy zmysłów i ducha w doświadczeniu mistycznym Cecylii Działyńskiej, w: Cierpienie i śmierć („Homo meditans”, t. 13), red. A. J. Nowak, Lublin 1992, s. 115-130.
 3. Teologiczne aspekty kierownictwa duchowego, „Ateneum Kapłańskie” 85(1993), t. 120, s. 50-66.
 4. [Współautor ks. M. Krzywicki], Doskonałość kapłańska w świetle teologii polskiej okresu międzywojennego, w: Kapłan pośród ludu kapłańskiego („Homo meditans”, t. 14), red. J. Misiurek, Lublin 1993, s. 109-131.

1993

 1. Metodologia duchowości katolickiej, w: Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka i inni, Lublin 1993, s. 49-69.
 2. [Współautor L. Bustince], Duchowość życia teologalnego, w: Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka i inni, Lublin 1993, s. 114-123.
 3. Duchowość życia konsekrowanego, w: Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka i inni, Lublin 1993, s. 230-249.
 4. [Współautor L. Bustince], Misyjny wymiar duchowości chrześcijańskiej, w: Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka i inni, Lublin 1993, s. 376-388.
 5. [Współautor J. Jezierski], Duchowość współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich, w: Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka i inni, Lublin 1993, s. 389-402.
 6. Semiotyka tekstu mistycznego (Podsumowanie Międzynarodowego Kongresu Semiotyki Tekstu Mistycznego), „Roczniki Teologiczne” 40(1993), z. 5, s. 93-104.

1994

 1. Medytacyjny wymiar «geniuszu kobiety». Refleksja nad Listem Apostolskim «Mulieris dignitatem», „Ateneum Kapłańskie” 86(1994), t. 122, s. 283-293.
 2. Przegląd polskojęzycznych publikacji na temat medytacji i modlitwy, „Ateneum Kapłańskie” 86(1994), t. 122, s. 322-331.
 3. Postawy względem Boga i religii, Kościoła oraz człowieka w prasie laickiej III Rzeczypospolitej, „Ethos”. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL — Lublin i Fundacji Jana Pawła II — Rzym, 6(1994), nr 4, s. 255-258.
 4. Mistyczne dojrzewanie Marceliny Darowskiej, w: Dojrzałość chrześcijańska („Homo meditans”, t. 11), red. A. J. Nowak i W. Słomka, Lublin 1994, s. 213-238.

1995

 1. Kierownictwo duchowe we współczesnych zrzeszeniach katolickich, „Życie duchowe”, 2(1995), nr 1, s. 55-72.
 2. Teologiczne aspekty kierownictwa duchowego, w: Ewangelizacja i nawrócenie. Program duszpasterski na rok 1995/96, Katowice 1995, s. 338-354.
 3. Zafałszowania doświadczenia duchowego w sektach, w: Duchowość bezdroży („Homo meditans”, t. 16), red. J. Misiurek i W. Słomka, Lublin 1995, s. 59-77.
 4. La lingua mistica della Madre Marcelina Darowska, w: Semiotica del testo mistico. Atti del Congresso Internazionale. L’Aquila — Forte Spagnolo — 24/30 Giugno 1991, red. G. De Gennaro, L’Aquila 1995, s. 400-402.
 5. Propagowane przez prasę laicką postawy względem człowieka a duchowość chrześcijańska, w: Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka („Duchowość w Polsce”, t. 2), red. M. Chmielewski, Lublin 1995, s. 50-74.
 6. Misyjny charakter kapłaństwa w świetle programu duszpasterskiego na rok 1994/95, w: Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka („Duchowość w Polsce”, t. 2), red. M. Chmielewski, Lublin 1995, s. 226-245.
 7. Teologia duchowości — teologią wychowania chrześcijańskiego. (Recenzja książki ks. E. Walewandra, pt. «Wychowanie chrześcijańskie…», w: Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka, („Duchowość w Polsce”, t. 2), red. M. Chmielewski, Lublin 1995, s. 257-263.
 8. [Tłumaczenie z hiszp.] A. Sarmiento, Powołanie do świętości i małżeństwa, w: Małżeństwo — przymierze miłości („Homo meditans”, t. 15), red. J. Misiurek i W. Słomka, Lublin 1995, s. 71-82.
 9. Kierownictwo duchowe we współczesnych zrzeszeniach katolickich, w: Ewangelizacja i nawrócenie. Program duszpasterski na rok 1995/96, Katowice 1995, s. 467-478.
 10. Duchowość kobiety w świetle jej zadań małżeńsko-rodzinnych, w: Małżeństwo — przymierze miłości („Homo meditans”, t. 15), red. J. Misiurek i W. Słomka, Lublin 1995, s. 181-198.
 11. Misyjny charakter kapłaństwa w świetle programu duszpasterskiego na rok 1994/95, „Dobry Pasterz” 1995, nr 17, s. 117-132.
 12. Zagadnienie duchowości w «Katechizmie Kościoła Katolickiego», „Roczniki Teologiczne” 42(1995), z. 5, s. 5-25.

1996 

 1. Prymat miłości w doświadczeniu mistycznym Marceliny Darowskiej, w: Miłość większa niż grzech („Homo meditans”, t. 12), red. A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1996, s. 159-174.
 2. Podstawy duchowości Akcji Katolickiej w Polsce, w: Oblicza doskonałości chrześcijańskiej („Duchowość w Polsce”, t. 3), red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 76-88.
 3. „Geniusz kobiety” Maryi jako wzór chrześcijańskiego życia duchowego, w: Oblicza doskonałości chrześcijańskiej („Duchowość w Polsce”, t. 3), red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 161-174.
 4. Posoborowe koncepcje teologii duchowości, „Roczniki Teologiczne” 43(1996), z. 5, s. 21-37.
 5. Marcelina Darowska — przykład mistyki kobiecej, w: Marcelina Darowska — niepokalański charyzmat wychowania, Lublin 1996, s. 37-48.
 6. „Wieczernik” jako forma zaangażowania młodzieży w Ambrozjańskiej Akcji Katolickiej (komunikat), w: Świeccy w Akcji, red. W. Słomka, Lublin 1996, s. 73-77.

1997 

 1. Kapłan jako penitent, „Roczniki Teologiczne” 44(1997) nr 5, s. 85-99.
 2. Nurty we współczesnej duchowości polskiej a formacja duchowa w instytutach świeckich, w: Ku szczęściu — bez oszustwa („Homo meditans”, t. 18), red. J. Misiurek, A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1997, s. 277-290.
 3. Powołani do życia konsekrowanego w świecie, w: Z Chrystusem w świecie. Instytuty świeckie w 50-lecie „Provida Mater Ecclesia”. Wypowiedzi Kościoła. Materiały z sympozjum, red. M. Chmielewski, W. Słomka, K. Stawecka, Lublin 1997, s. 216-234.
 4. Eucharystia — miejsce doświadczenia wolności i wspólnoty osób konsekrowanych, „Życie konsekrowane” 2(14)1997, s. 13-18.
 5. Św. Teresa od Jezusa w pismach Marceliny Darowskiej (1827-1911), w: Mistrzynie świętości i prawdy. Katarzyna ze Sieny. Teresa z Avila, red. J. Misiurek, A. J. Nowak, J. M. Popławski, Lublin 1997, s. 189-203.
 6. Jezuaci, w: Encyklopedia Katolicka, red. J. Duchniewski i inni, t. 7, Lublin 1997, k. 1252-1253.
 7. Jezuatki, w: Encyklopedia Katolicka, red. J. Duchniewski i inni, t. 7, Lublin 1997, k. 1254.
 8. Jezus Chrystus. 4. W mistyce, w: Encyklopedia Katolicka, red. J. Duchniewski i inni, t. 7, Lublin 1997, k. 1380-1381.

1998 

 1. Chrystocentryzm życia konsekrowanego w instytutach świeckich w świetle dokumentów Kościoła, w: „Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” („Homo meditans”, t. 19), red. J. Misiurek, A. J. Nowak, W. Słomka, Lublin 1998, s. 173-187.
 2. Duchowość życia konsekrowanego w instytutach świeckich, „Studia Diecezji Radomskiej” 1(1998), s. 31-44.
 3. „W Sercu Kościoła” — z Kościoła i dla Kościoła, w: „W Sercu Kościoła będę Miłością”. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum z okazji setnej rocznicy śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Doktora Kościoła, red. W. Słomka, M. Chmielewski, Ł. Kasperek, Kraków 1998, s. 53-73.
 4. Ks. Eugeniusz Weron pierwszy przewodniczący Sekcji Duchowości Teologów Polskich, w: W służbie prawdzie i miłości. Powołanie do świętości i apostolstwa. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Eugeniuszowi Weronowi SAC z okazji 85. Rocznicy urodzin i sześćdziesięciolecia święceń kapłańskich, red. P. Góralczyk, F. Mickiewicz, T. Skibiński, Poznań 1998, s. 51-60.
 5. Instytuty świeckie, w: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze, red. A. J. Nowak, Lublin 1998, s. 407-427.

1999 

 1. Święta Teresa z Lisieux wzorem postawy eklezjalnej, w: Święta Teresa z Lisieux słowem Boga dla świata („Karmel żywy”, t. 1), red. J. W. Gogola, Kraków 1998, s. 47-63.
 2. Ks. Prof. Dr hab. Walerian Słomka — curriculum vitae, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 19-34.
 3. Bibliografia publikacji Ks. Prof. Dr. Hab. Waleriana Słomki, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 35-52.
 4. Wykłady, odczyty, prelekcje i wywiady Ks. prof. Dr. Hab. Waleriana Słomki, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 53-72.
 5. Prace dyplomowe napisane pod kierunkiem Ks. Prof. Dr. Hab. Waleriana Słomki, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 73-82.
 6. Kontemplacyjne przejawy doświadczenia mistycznego bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911), w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 187-204.
 7. Parafia jako wspólnota wspólnot w polskich publikacjach posoborowych, „Roczniki Teologiczne” 46(1999), z. 5, s. 161-177.
 8. Duchowość jako życie w Duchu Świętym w wybranych dokumentach Kościoła posoborowego, w: „Niech zstąpi Duch Twój” („Homo meditans”, t. 20), red. A. J. Nowak, J. Misiurek, W. Słomka, Lublin 1999, s. 157-172.
 9. Osoba konsekrowana w świecie według myśli bł. Honorata Koźmińskiego, w: Człowiek wielkiej mądrości i świętości. Błogosławiony Honorat Koźmiński kapucyn, red. G. Bartoszewski, H. I. Szumił, M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 97-117.
 10. Od teologii ascetyczno-mistycznej do teologii duchowości, „Studia Diecezji Radomskiej” 2(1999), s. 89-102.
 11. Metodologiczne aspekty duchowości maryjnej, „Salvatoris Mater” 1(1999), nr 2, s. 320-336.
 12. Metodologiczne podstawy teologii duchowości, w: Duchowość na progu trzeciego tysiąclecia („Duchowość w Polsce”, t. 6), red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 45-85.

2000

 1. Parafia jako wspólnota wspólnot w polskich publikacjach posoborowych, „Studia Sandomierskie” 6(1990-1996), s. 281-292.
 2. Teologia duchowości w wybranych dokumentach Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 47(2000), z. 5, s. 93-101.
 3. Przemiana człowieka w procesie zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża, w: Na drodze zjednoczenia z Bogiem („Karmel żywy”, t. 2), red. J. W. Gogola, Kraków 2000, s. 113-131.
 4. Katolickie ruchy, w: Encyklopedia Katolicka, red. B. Migut i inni, t. 8, Lublin 2000, k. 1091-1093.
 5. Duchowe i mistyczne doświadczenie Maryi zamieszkiwania w Niej Trójcy Świętej, „Salvatoris Mater” 2(2000), nr 3, s. 251-267.
 6. Wybrane metody modlitwy myślnej, w: Homo orans, t. 1, red. J. Misiurek, J. M. Popławski, Lublin 2000, t. 1, s. 319-339.
 7. Życie konsekrowane — znak i manifestacja prorockiej misji Kościoła, „Życie Konsekrowane” 2000, nr 4, s. 28-34.

2001 

 1. Życie konsekrowane awangardą duchowości chrześcijańskiej w Trzecim Tysiącleciu, „Życie Konsekrowane” 2001, nr 1, s. 25-34.
 2. Sakrament Eucharystii i Pokuty miejscem doświadczenia Miłosierdzia Bożego według św. siostry Faustyny, w: Być apostołem Bożego Miłosierdzia, red. J. Machniak, Kraków 2001, s. 59-68.
 3. Kobieta konsekrowana wobec dehumanizujących procesów globalizacji, „Życie Konsekrowane” 3(2001), nr 31, 86-100.
 4. Duchowość jako nauka i sztuka, w: Ojcostwo duchowe — teoria i praktyka („Duchowość w Polsce”, t. 7), red. M. Chmielewski, Lublin 2001, s. 171-188.
 5. Źródła teologii duchowości, „Roczniki Teologiczne” 43(2001), z. 5, s. 49-69.
 6. Świeccy konsekrowani — dar Ducha Świętego na nasze czasy, w: „Gdy nastała pełnia czasu” („Homo meditans”, t. 22), red. A. J. Nowak, Lublin 2001, s. 287-300.
 7. Duchowość, duchowość chrześcijańska, duchowości zakonne, w: Duchowość świętego Franciszka, red. S. C. Napiórkowski, W. Koc, Niepokalanów 2001, s. 31-48.
 8. Istotne elementy chrześcijańskiej medytacji, w: Homo orans, t. 2, red. J. Misiurek, J. M. Popławski, Lublin 2001, s. 69-81.

2002 

 1. Duchowość nowego człowieka. (Zarys problematyki), w: Homo novus, red. A. J. Nowak, T. Paszkowska, Lublin 2002, s. 217-226.
 2. Adoracja, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 35-38.
 3. Akatyst, tamże, s. 40-42.
 4. Akt strzelisty, tamże, s. 45-46.
 5. Anioł Pański, tamże, s. 53-54.
 6. [Współautor E. Walewander], Benedyktyńska szkoła duchowości, tamże, s. 74-77.
 7. „Biblioteka Życia Wewnętrznego”, tamże, s. 82.
 8. Chrystocentryzm, tamże, s. 121-123.
 9. Chrzest, tamże, 126-130.
 10. Czterdziestogodzinne nabożeństwo, tamże, s. 171.
 11. Czytanie Pisma św., tamże, s. 174-178.
 12. Ćwiczenia pobożności. III. Współczesna klasyfikacja ćwiczeń pobożności, tamże, s. 189-190.
 13. Devotio moderna, tamże, s. 194-196.
 14. [Współautor W. Kapeć], Dominikańska szkoła duchowości, tamże, s. 206-210.
 15. Doświadczenie duchowe, tamże, s. 217-222.
 16. Duchowość, tamże, s. 226-232.
 17. „Duchowość w Polsce”, tamże, s. 232.
 18. Dzień skupienia, tamże, s. 233-234.
 19. Fenomenologia, tamże, s. 273-274.
 20. Geniusz kobiety, tamże, s. 295-297.
 21. Globalizacja, tamże, s. 297-298.
 22. Grzech. II. Rodzaje i duchowe skutki grzechu, tamże, s. 304-306.
 23. „Homo Meditans”, tamże, s. 334-335.
 24. Instytut Teologii Duchowości KUL, tamże, s. 355-357.
 25. Karmelitańska szkoła duchowości. III. Główni przedstawiciele; IV. Polski wkład w karmelitańską szkołę duchowości, tamże, s. 403-406.
 26. Katechizm Kościoła Katolickiego, tamże, s. 407-408.
 27. Kwietyzm, tamże, s. 459-460.
 28. Łaska stanu, tamże, s. 473.
 29. Mądrość. III. W mistyce, tamże, s. 499-500.
 30. Mistyka, tamże, s. 536-542.
 31. Obłok. II. W mistyce, tamże, s. 593-594.
 32. Pobożność, tamże, s. 641-645.
 33. Pokuta. III. Rys historyczny sakramentu pokuty, tamże, s. 649-652.
 34. Postmodernizm, tamże, s. 684-691.
 35. Rekolekcje, tamże, s. 744-751.
 36. [Współautor S. Urbański] Rozeznawanie duchowe, tamże, s. 756-760.
 37. Rozwój duchowy. I. Biblijno-teologiczne podstawy rozwoju duchowego; II. Uwarunkowania rozwoju duchowego; III. Etapy rozwoju duchowego, tamże, s. 763-766.
 38. Sekcja Duchowości Teologów Polskich, tamże, s. 800-802.
 39. [Współautor W. Zawadzki], Spowiedź, tamże, s. 834.
 40. [Współautor J. Machniak], Stygmaty, tamże, s. 836-837.
 41. Szkaplerz, tamże, s. 850-851.
 42. Szkoła duchowości, tamże, s. 851-853.
 43. [Współautor E. Weron], Światowe Dni Młodzieży, tamże, s. 860-863.
 44. Teologia duchowości, tamże, s. 878-883.
 45. Walka duchowa, tamże, s. 907-911.
 46. Zrzeszenia chrześcijańskie, tamże, s. 964-973.
 47. Życie duchowe, tamże, s. 975-978.
 48. Życie wewnętrzne. II. Życie wewnętrzne w teologii i nauczaniu Kościoła, tamże, s. 981-982.
 49. Relacja człowieka do Boga na modlitwie według kard. Stefana Wyszyńskiego, w: Duchowość Prymasa Tysiąclecia, red. J. Machniak, J. W. Gogola, Kraków 2002, s. 63-75.
 50. Chrystus w doświadczeniu duchowym Teresy od Jezusa, w: Święta Teresa od Jezusa mistrzynią życia duchowego („Karmel żywy”, 3), red. J. W. Gogola, Kraków 2002, s. 33-49.
 51. „Przez Jezusa do Maryi” w duchowości polskiej, w: Przez Jezusa do Maryi („Biblioteka Mariologiczna”, t. 4), red. S. C. Napiórkowski, K. Pek, Częstochowa-Licheń 2002, s. 125-137.
 52. Eucharystia na drodze świętości św. Rafała Kalinowskiego, w: Powołani do świętości („Karmel żywy”, t. 4), red. J. W. Gogola, Kraków 2002, s. 119-135.
 53. Argument z doświadczenia mistycznego, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, I. S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin-Kraków 2002, s. 105-108.
 54. Maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej. Kwestie metodologiczne, w: Signum magnum — duchowość maryjna („Homo meditans”, t. 23), red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 19-33.
 55. Duchowość człowieka świeckiego, w: Chrześcijanie świadkami nadziei. I Archidiecezjalny Kongres Akcji katolickiej, Lublin 7-8 czerwca 2002, red. S. Weremczuk, Lublin 2002, s. 10-20.
 56. Teologia duchowości w formacji do kapłaństwa, „Roczniki Teologiczne” 49(2002) z. 5, s. 109-124.
 57. Radość istotnym wymiarem duchowości życia konsekrowanego, „Życie konsekrowane” 2002 nr 6, s. 30-41.
 58. [współaut. E. Kasjaniuk, J. Misiurek] Konsekracja. II. Osób, w: Encyklopedia Katolicka, red. B. Migut, Lublin 2002, k. 676-677.

2003

 1. Doświadczenie Chrystusa Światłości w rozwoju duchowym, w: Światło tajemnic różańcowych w nauczaniu Jana Pawła II. Ogólnopolskie sympozjum Mariologiczno-Maryjne, Jasna Góra 16-17 stycznia 2003, red. Z. Jabłoński, Częstochowa 2003, s. 141-155.
 2. Duchowość eklezjalna św. Edyty Stein, w: „Światłość w ciemności” („Karmel żywy”, t. 5), red. J. W. Gogola, Kraków 2003, s. 97-113.
 3. Różaniec — szkołą życia duchowego na III tysiąclecie, w: Odkrywanie różańca („Biblioteka Mariologiczna”, t. 6), red. T. Siudy, W. Życiński, Częstochowa-Kraków 2003, s. 119-135.
 4. Różaniec — maryjna szkoła ascezy i mistyki, w: Homo orans. Modlitwa różańcowa, t. 4, red. J. Misiurek. J. M. Popławski, K. Burski, Lublin 2003, s. 191-212.
 5. Konsekrowani w świecie i dla świata, „Życie konsekrowane” 5(43)2003, s. 26-33.
 6. Jedność życia kapłana w świetle instrukcji Kongregacji ds. Duchowieństwa pt. „Kapłan — pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej”, „Dobry Pasterz” 28(2003), s. 117-129.
 7. Integrujący charakter teologii duchowości, „Roczniki Teologiczne” 50(2003) z. 5, s. 43-60.
 8. Sylwetka duchowa św. Józefa z Nazaretu, w: Duchowość św. Józefa z Nazaretu („Homo meditans”, t. 24), red. M. Chmielewski, Lublin 2003, s. 21-33. [zobacz także tu]
 9. Antropologiczne i teologiczno-duchowe kryteria ludzkiej dojrzałości w duszpasterstwie, w: Formacja ludzkiej dojrzałości jako integralny element duszpasterstwa powołań („Krajowe Duszpasterstwo Powołań, zeszyt 5), red. A. Magdziarz, Poznań 2003, s. 7-23.

2004

 1. Asceza w doświadczeniu duchowym bł. Elżbiety od Trójcy Świętej, w: Uwielbienie chwały („Karmel żywy”, t. 6), red. J. W. Gogola, Kraków 2004, s. 139-154.
 2. Las fuentes de la teología espiritual, w: Dar razón de la esperanza. Homenaje al prof. dr. José Luis Illanes, red. T. Trigo, Pamplona 2004, s. 843-855.
 3. Teologia i duchowość apostolstwa, w: Świeccy konsekrowani w Kościele lokalnym, red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 79-113.
 4. Geneza i założenia „Leksykonu duchowości katolickiej”, w: Nova et vetera polskiej duchowości („Duchowość w Polsce”, t. 10), red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 21-25.
 5. Duchowość kapłana-seniora, w: Nova et vetera polskiej duchowości („Duchowość w Polsce”, t. 10), red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 246-258.
 6. Maryjny wymiar duchowości w ujęciu Jana Pawła II, „Salvatoris Mater” 5(2003) nr 4, s. 259-277.
 7. Jezus Chrystus jako zasada życia i dziejów. 4. W mistyce, w: Jezus Chrystus. Ikona historii i wiary (Biblioteka „Encyklopedii Katolickiej”, t. 3), red. R. Dziura, Lublin 2004, s. 194-196.
 8. Tajemnica Niepokalanego Poczęcia w doświadczeniu mistycznym bł. Marceliny Darowskiej, w: Niepokalana Matka Chrystusa („Biblioteka Mariologiczna”, 7), red. K. Kowalik, K. Pek, Częstochowa-Lublin 2004, s. 87-100.
 9. Chrystocentryzm duchowości miłosierdzia, w: Tajemnica Bożego Miłosierdzia w charyzmacie mariańskim, red. J. Kumala, Licheń 2004, s. 61-77.
 10. „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Uwielbienie w pozdrowieniu, w: Homo orans, t. 5 — Modlitwa uwielbienia, red. J. Misiurek, J. M. Popławski, K. Burski, Lublin 2004, s. 175-185.
 11. Świadek i nauczycielka — Maria Szymanowska (1901-1983), w: Świadek Jezusa („Homo meditans”, t. 25), red. M. Chmielewski, Lublin 2004, s. 213-237.
 12. Dogmat Niepokalanego Poczęcia: inspiracje dla chrześcijańskiej duchowości, w: Tota pulchra es Maria. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum mariologicznego z okazji 150 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej, red. J. Kumala, Licheń 2004, s. 337-354.

2005

 1. Duchowość Aktu oddania Matce Bożej, w: Przez Akt oddania do zawierzenia Maryi w trzecim tysiącleciu, red. Z. S. Jabłoński, J. Pach, Jasna Góra-Częstochowa 2004, s. 59-70.
 2. Duchowość w życiu i posłudze kapłanów, w: Facere veritatem in caritate. Księga jubileuszowa ku czci biskupa Pawła Sochy CM, red. A. Brenk, Pallottinum-Poznań 2005, s. 123-134.
 3. Duchowość miłosierdzia, w: Sanktuarium Ostrobramskie szkołą miłosierdzia, red. J. Karbownik, T. Siudy, Skarżysko-Kamienna 2005, s. 103-114.
 4. Misterium Niepokalanego Poczęcia w duchowości katolickiej, w: Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie („Biblioteka Mariologiczna”, 8), red. D. Mastalska, Częstochowa-Niepokalanów 2005, s. 97-107.
 5. Duchowość świeckiego apostoła, w: „Abyście szli i owoc przynosili” (J 15, 16). Kongres ruchów i stowarzyszeń katolickich Diecezji Radomskiej 7 maja 2005 r. Materiały, red. P. Walkiewicz, Radom 2005, s. 17-37.
 6. Być prorokiem dziś, w: „Abyście szli i owoc przynosili” (J 15, 16). Kongres ruchów i stowarzyszeń katolickich Diecezji Radomskiej 7 maja 2005 r. Materiały, red. P. Walkiewicz, Radom 2005, s. 127-142.
 7. Niepokalane Poczęcie jako model doświadczenia mistycznego, „Salvatoris Mater” 6(2004), nr 4, s. 304-319.
 8. „Abscondita cum Christo in Deo”, w: „Ukryta z Chrystusem w Bogu”. VII Karmelitański Tydzień Duchowości ze świętymi Małgorzatą Redi i Teresą z Los Andos 4-7 V 2004, red. J. W. Gogola, Kraków 2005, s. 37-54.
 9. Niepokalańskie mistyczki: bł. Marcelina Darowska (1827-1911) i bł. Marta Wołowska (1879-1942), w: Bł. Marta Wołowska (1879-1942) — sylwetka duchowa, red. M. Chmielewski, Lublin 2005, s. 119-152
 10. Eucharystia „źródłem i szczytem” dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w: Lumen Christi tantum in Ecclesia. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin o. prof. dr. hab. Antoniego Jozafata Nowaka OFM, red. T. Paszkowska, Lublin 2005, s. 179-191.
 11. Sekcja Duchowości Teologów Polskich, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, red. K. Góźdź, K. Klauza i inni, t. 3, Lublin 2005, s. 391-422.
 12. Poszukiwanie «sacrum» w życiu osób konsekrowanych, „Teologia i Człowiek”. Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK 5(2005), s. 159-167.

2006

 1. Teologia duchowości w procesie kształcenia kaznodziejów, w: Integralne kształcenie kaznodziei, red. W. Broński, Lublin 2006, s. 233-241.
 2. Afektywne doświadczenie Boga w mistyce karmelitańskiej, w: Afektywne doświadczenie Boga („Religia i mistyka”, t. 4), red. P. Moskal, Lublin 2006, s. 53-65.
 3. Ojcostwo Boga i dziecięctwo duchowe — Jan Paweł II i św. Teresa z Lisieux, w: „Polskie oblicze św. Teresy z Lisieux”, red. M. Chmielewski, Kraków 2006, s. 63-80.
 4. Il mistero dell’immacolata concezione di Maria nella spiritualità cattolica, „Miles Immaculatae” 42(2006) fasc. 1, s. 143-156.
 5. Bibliografia publikacji ks. Waleriana Słomki w latach 1999-2006, w: Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 45-51.
 6. Wykłady, odczyty, wywiady i rekolekcje ks. Waleriana Słomki w latach 1999-2006, w: Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 52-60.
 7. Recenzje doktorskie, habilitacyjne i profesorskie napisane przez ks. Waleriana Słomkę w latach 1989-2006, w: Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 61-64.
 8. Jan Paweł II o miłości ku Bogu i człowiekowi w Chrystusie, w: Bóg jest Miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 336-349.
 9. Zagadnienie języka i metody we współczesnej teologii duchowości, „Ateneum Kapłańskie” 147(2006), s. 433-445.
 10. Duchowość a horyzontalizm społeczeństwa europejskiego, „Soter” (Kaunas) 2006, nr 17, s. 19-26.
 11. Chrystocentryzm duchowości Papieża Polaka, w: Jan Paweł II — Mistrz duchowy („Homo meditans”, t. 27), red. M. Chmielewski, Lublin 2006, s. 83-95.
 12. Posługa kierownictwa duchowego wobec małżonków, w: Solidarni z rodziną, red. Cz. Murawski, Sandomierz 2006, s. 143-176.
 13. Jedność życia kapłana w świetle instrukcji Kongregacji ds. Duchowieństwa pt. „Kapłan — pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej”, „Kronika Diecezji Radomskiej” 15(2006) nr 4, s. 544-559.

2007

 1. Maryja w doświadczeniu mistycznym Błogosławionej, w: Bł. Marcelina Darowska — dar na trzecie tysiąclecie, red. M. Chmielewski, J. Martynuska, Lublin-Szymanów 2007, s. 201-223.
 2. Nadzieja umierania. Śmierć jako szczytowy przejaw duchowości człowieka, w: Dar i tajemnica śmierci („W trosce o Kościół”, t. 7), red. K. Mielcarek i inni, Lublin 2007, s. 141-152.
 3. Inspiracje maryjne we współczesnych nurtach polskiej duchowości, w: Na polskiej drodze maryjnej („Biblioteka Mariologiczna”, 10), red. A. Gąsior, J. Królikowski, Częstochowa-Pasierbiec 2007, s. 153-164.
 4. [Współautor ks. M. Krzywicki], Doskonałość kapłańska w świetle teologii polskiej okresu międzywojennego, „Kronika Diecezji Radomskiej” 16(2007), s. 544-481.
 5. Duchowość świeckiego apostoła, „Studia Gdańskie” 20(2007), s. 183-200.
 6. Ks. Marek Chmielewski, w: Teologu polski, co sądzisz o swojej twórczości?, red. S. C. Napiórkowski, Niepokalanów 2007, s. 55-61.
 7. Giovanni Paolo II sulla spiritualità mariana, w: La Vergine Maria nel magistero di Giovanni Paolo II, red. T. Siudy, Città del Vaticano 2007, s. 217-237.
 8. Misja Zgromadzenia Marianów w Kościele współczesnym, w: Droga życia („Studia Spiritualitatis Marianorum”, 1), red. J. Kumala, Licheń Stary 2007, s. 13-29.
 9. Jan Paweł II — mistrz duchowy, w: Dokąd zmierza Europa — przywództwo — idee — wartości, red. H. Taborska, J. S. Wojciechowski, Pułtusk 2007, s. 375-383.
 10. Misyjny charakter kapłaństwa w świetle programu duszpasterskiego na rok 1994/95, „Kronika Diecezji Radomskiej” 16(2007), nr 1, s. 85-102.
 11. Kapłan jako penitent, „Kronika Diecezji Radomskiej” 16(2007), nr 2, s. 99-214.
 12. Teologia duchowości w formacji do kapłaństwa, „Kronika Diecezji Radomskiej” 16(2007), nr 3, s. 333-349.
 13. Rodzicielstwo jako duchowe spełnienie człowieka, „Roczniki Teologiczne” 54(2007), z. 5, s. 157-164.
 14. Ojciec duchowny — w Kościele i dla Kościoła, „Biuletyn Wychowania Seminaryjnego” 39(2007), nr 48, s. 29-45.
 15. Szatan w życiu mistycznym bł. Marceliny Darowskiej, w: Aniołowie i demony („Homo meditans”, t. 28), red. J. M. Popławski, Lublin 2007, s. 211-230.

2008

 1. Cierpienie w rozwoju duchowym. Implikacje dla kierownictwa duchowego, w: Pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga Pamiątkowa ku czci Ojca profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin („Mistyka polska”, t. 88), Warszawa 2008, s. 79-92.
 2. Jaka świętość dziś?, w: Maksymilian — święty, lider, wydawca, red. M. Gołąb, J. M. Szewek, Kraków 2008, s. 9-34.
 3. Medytacja. I. B. Metody, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Ziemann, Lublin 2008, t. 12, k. 436-440.
 4. Mistologia, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Ziemann, Lublin 2008, t. 12, k. 1275-1277.
 5. Ks. Antoni Słomkowski prekursor akademickiej teologii duchowości w Polsce (1957-2007), w: Lectio divina („Homo meditans”, t. 29), red. J. M. Popławski, Lublin 2008, s. 161-179.
 6. Posługa prezbiterów i diakonów, w: II Synod Diecezji Radomskiej. „Czynić diecezję domem i szkołą komunii”, red. S. Łabendowicz, Radom 2008, s. 68-76.
 7. Nowa ewangelizacja a duchowość. Implikacje józefologiczne, „Kaliskie Studia Teologiczne” 7(2008), s. 5-18.
 8. Ciało a duchowość. Zarys problematyki, „Ethos” 21(2008), nr 4, s. 47-57.

2009

 1. Duchowość paulinów w świetle najstarszych paulińskich traktatów ascetycznych, „Vox Eremi” 59(2009), nr 25, s. 20-25.
 2. Ratio — fides — caritas. Duchowa droga św. Edyty Stein, „Głos Karmelu” 2009, nr 1(25), s. 12-15.
 3. Być człowiekiem wewnętrznym według Jana Pawła II, w: Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, red. S. Janeczek, W. Bajor, M. M. Maciołek, Lublin 2009, s. 87-102.
 4. Zaangażowanie patriotyczne św. Rafała Kalinowskiego, w: Św. Rafał Kalinowski — w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100-lecie śmierci (1907-2007). Materiały z sympozjum. Katolicki Uniwersytet Lubelski, 26 X 2007, red. S. Fudala, Kraków 2009, s. 33-51.
 5. Duchowość teologa w świetle pism karmelitańskich Doktorów Kościoła, w: Mistyka w codzienności („Karmel żywy”, t. 12), red. J. W. Gogola, Kraków 2009, s. 109-122.
 6. Maryja jako wzór życia w Duchu Świętym, w: Maryja Oblubienica Ducha Świętego, red. A. Gąsior, J. Królikowski, P. Łabuda, Tarnów 2009, s. 49-60.
 7. Świętość w dziejach Kościoła. Zarys problematyki, w: Powołani do świętości, red. K. Lala, Katowice 2009, s. 26-44.
 8. Doświadczenie mistyczne św. Pawła Apostoła jako źródło ewangelizacji, „Soter”. Journal of Religious Science (Kaunas) 31(59) 2009, s. 17-24.
 9. Główne rysy duchowości instytutów świeckich, w: In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, red. K. Góźdź, t. 1, Lublin 2009, s. 847-856.
 10. Mistyka maryjna. Kwestie metodologiczne, „Salvatoris Mater” 11(2009), nr 1, s. 21-31.
 11. Geneza Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, w: Duchowość w Polsce, tom 11, red. M. Chmielewski, Lublin 2009, s. 39-52.
 12. Duchowość paulinów w świetle najstarszych traktatów ascetycznych, „Studia Claromontana” 27(2009), s. 71-102.
 13. Wymiana naukowa pomiędzy „Homo meditans” i „Soter”, „Soter”. Journal of Religious Science (Kaunas) 2009, nr 32, s. 7-13.
 14. Odkryć „geniusz kobiety”. Synteza myśli Jana Pawła II na temat kobiety, w: Mulieris dignitas. Promieniowanie kobiecości, red. T. Paszkowska, Lublin 2009, s. 45-59.
 15. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, red. E. Gigilewicz, Lublin 2009, k. 1040.
 16. Duchowość a życie duchowe w kontekście niepełnosprawności, w: II Kongres Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej, red. M. Mendyk i inni, Legnica 2009, s. 58-67.
 17. Dlaczego Szkot?, „Lignum Vitae”. Rocznik Teologiczny WSD OO. Franciszkanów Łódź-Łagiewniki 10(2009), s. 427-431.

2010

 1. Święci pragną świętości, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 2010, t. XXVIII/2, s. 3-11.
 2. Lektura duchowa kapłana, w: Sztuka bycia księdzem. Poradnik, red. J. Augustyn, Kraków 2010, s. 195-202.
 3. Bł. Marcelina Darowska wśród świadków miłości w „szkole” Jasnogórskiej Królowej, w: Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i jutro. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne, Jasna Góra 23-24 IV 2010, red. Z. S. Jabłoński, Jasna Góra-Częstochowa 2010, s. 262-279.
 4. Prefazione, w: L. Abignente, Memoria e presente. La spiritualità del Movimento dei Focolari in prospettiva storica, Roma Città Nuova 2010, s. 5-8.
 5. Rola cierpienia w rozwoju duchowym — implikacje dla kierownictwa duchowego, część 1, „Kronika Diecezji Radomskiej” 19(2010), nr 1, s. 63-80.
 6. Duchowość w życiu i posłudze kapłanów, w: Byście świadczyli w godzinach próby, red. W. Janiga, Przemyśl 2010, s. 39-58.
 7. Kapłańska spowiedź, w: Byście świadczyli w godzinach próby, red. W. Janiga, Przemyśl 2010, s. 121-144.
 8. Maryja „świetlanym znakiem miłosierdzia” — Ostrobramska duchowość miłosierdzia, w: Oblicza miłosierdzia, red. E. Matulewicz („Radomska Biblioteka Teologiczna”, 4), Warszawa 2010, s. 57-72.
 9. Potrzeba metodologii w teologii duchowości, „Duchowość w Polsce” 12(2010), s. 29-39.
 10. Maryjny wymiar duchowości katolickiej. Wybór czy konieczność?, „Salvatoris Mater” 12(2010), nr 1-2, s. 11-23.
 11. Maryjne inspiracje w duchowości chrześcijańskiej, w: Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej, red. J. Kumala, Licheń Stary 2010, s. 121-136.
 12. Przedmowa, w: L. Abignente, Przeszłość i teraźniejszość — historia jedności. Studium o duchowości Ruchu Focolari, Lublin 2010, s. 5-7.
 13. Bł. Jan Duns Szkot — duchowość teologa, w: Błogosławiony Jan Duns Szkot (1308-2008). Materiały Międzynarodowego Sympozjum jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8-10 kwietnia 2008, red. E. I. Zieliński, R. Majeran, Lublin 2010, s. 525-534.
 14. Miłość pasterska przedłużeniem i uobecnieniem miłości Dobrego Pasterza, „Dobry Pasterz” 35(2010), s. 60-76.
 15. Kapłaństwo kobiet w nauczaniu Jana Pawła II, w: Kapłaństwo w nauczaniu Jana Pawła II, red. J. Machniak, Kraków 2010, s. 103-116.

2011

 1. Duchowość maryjna według Jana Pawła II, „Roczniki Teologii Duchowości” 2(2010), s. 51-67.
 2. Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, w: Encyklopedia Katolicka, t. 15, red. E. Gigilewicz, Lublin 2011, k. 1333-1334.
 3. Miłość Chrystusa Dobrego Pasterza źródłem i wzorem miłości pasterskiej kapłana, w: Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, red. M. Wysocki, Lublin 2011, s. 571-586.
 4. Siostra Hilaria Główczyńska (1887-1939) — przykład mistyki wynagrodzenia, „Duchowość w Polsce” 13(2011), s. 213-232.
 5. Święty Józef z życiu duchowym kapłana, w: Aby mieli życie. W służbie Bogu, Kościołowi, społeczeństwu. Księga pamiątkowa na Złoty Jubileusz Kapłaństwa i 30-lecie posługi pasterskiej biskupa kaliskiego Stanisława Napierały, red. A. Gandera, S. Kęszka, A. A. Klimek, D. Kwiatkowski, Kalisz 2011, s. 239-247.
 6. Rozmyślanie w modlitwie różańcowej, w: Niepokalane Serce Maryi. Spojrzenie Kościoła (Wielka Nowenna Fatimska 2009-2017), red. K. Czapla, Zakopane 2011, s. 87-106.
 7. Postawy duchowe osób towarzyszących kobiecie rodzącej w domu, w: Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej, red. M. Z. Stepulak, A. Irzmańska-Hudziak, J. Płońska, Lublin 2011, s. 37-45.
 8. Czy jesteśmy potrzebni? Duchowość w życiu i posłudze prezbitera, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 87(2011), s. 572-587.

2012

 1. Teologia duchowości w poszukiwaniu sensu życia, w: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka, red. D. Bryl, B. Kochaniewicz, J. Nawrot, E. Kotkowska, Poznań 2012, s. 605-612.
 2. Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, w: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka, red. D. Bryl, B. Kochaniewicz, J. Nawrot, E. Kotkowska, Poznań 2012, s. 613-615.
 3. Modlitwa w życiu duchowym świeckich konsekrowanych. Studium w świetle nauczania Kościoła na temat instytutów świeckich, „Studia Włocławskie” 14(2012), s. 146-160.
 4. Duchowość w centrum formacji seminaryjnej, w: Formacja intelektualna w świetle debaty nad „Ratio studiorum”. 47. Ogólnopolska Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (Kraków, 5-8 września 2011), bez. red., Kraków 2012, s. 19-30.
 5. Bł. Jan Paweł II jako prorok miłości Boga w czasach współczesnych: rady i ostrzeżenia, „Kieleckie Studia Teologiczne” 11(2012), s. 7-24.
 6. Niepokalańskie mistyczki: bł. Marcelina Darowska (1827-1911) i bł. Marta Wołowska (1879-1942), w: Błogosławiona Lublinianka Marta Wołowska (1879-1942) — świadek wiary, red. M. Chmielewski, Lublin 2012, s. 117-150.
 7. Eklezjalny charakter współczesnych zrzeszeń katolickich, „Duchowość w Polsce” 14(2012), s. 46-56.
 8. Wymagania odnośnie do publikacji w roczniku „Duchowość w Polsce”, „Duchowość w Polsce” 14(2012), s. 357-361.
 9. Czy mistyk potrzebuje obrazu?, w: Okiem mistyka („Fides ex visu”), red. A. Kramiszewska, Lublin 2012, s. 11-19.
 10. Modlitwa w ujęciu bł. Jana Pawła II, „Verbum vitae” 22(2012), s. 215-233.
 11. Duchowość płaszczyzną dialogu i pojednania, w: Ekumenizm duchowy — duchowość pojednania („Ekumenizm i integracja”, nr 28), red. R. Porada, Opole 2012, s. 11-20.

2013

 1. Stowarzyszenia i ruchy kapłańskie, tzw. mieszane stowarzyszenia wiernych świeckich i duchownych w XX wieku w Polsce, „Dobry Pasterz” 2013, nr 38, s. 43-62.
 2. Mariawici: ks. Jan Kowalski i m. Felicja Kozłowska w doświadczeniu mistycznym s. Hilarii Główczyńskiej, w: O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL, red. P. Kantyka, P. Kopiec, M. Składanowski, Lublin 2013, s. 325-335.
 3. Współczesne zagrożenia wiary i ich konsekwencja dla życia duchowego, „Życie Konsekrowane” 9(104) 2013, s. 28-41.
 4. Mission of the Congregation of the Marian Fathers in the Contemporary Church, „Ephemerides Marianorum. Studia historyczno-teologiczne” 2(2013), s. 361-376.
 5. Księdza Jana Bochenka teologia ascezy, w: Dzieje Diecezji Tarnowskiej, t. 4 — Ludzie Kościoła, red. A. Gąsior, J. Królikowski, Tarnów 2013, s. 227-240.
 6. Potrzeba modlitwy, umartwienia, pokuty i ascezy, w: Fatima. Z Maryją do Jezusa. Różaniec, szkaplerz i praktyki pokutne, red. M. Chmielewski, Zakopane 2013, s. 5-9.
 7. Różaniec — szkołą ascezy, w: Fatima. Z Maryją do Jezusa. Różaniec, szkaplerz i praktyki pokutne, red. M. Chmielewski, Zakopane 2013, s. 59-69.
 8. Personalistyczno-chrystologiczna terminologia duchowościowa w nauczaniu papieskim, „Duchowość w Polsce” 15(2013), s. 19-36.
 9. Jaka świętość na XXI wiek? Bł. Jan Paweł II o świętości, „Duchowość w Polsce” 15(2013), s. 167-176.
 10. Duchowość Chiary Lubich i Ruchu Focolari, „Duchowość w Polsce” 15(2013), s. 261-271.

2014

 1. Czym jest życie duchowe chrześcijanina?, w: Kościół — komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. rocznicę urodzin, red. P. Kantyka, J. Czerkawski, T. Siemieniec, Wydawnictwo Jedność Kielce 2014, s. 187-195.
 2. Wiara podstawą życia duchowego, „Zeszyty formacji katechetów” 14(2014), nr 2, s. 5-10.
 3. Duchowość sanktuarium, w: Sanktuarium Ostrobramskie — miejsce łaski i miłosierdzia. Konferencja naukowa z okazji 25. rocznicy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej i nadania tytułu Bazyliki Mniejszej, Skarżysko-Kamienna, 17 X 2014 r., red. I. Bokwa, M. Chmielewski, J. Karbownik, Ostra Brama Skarżysko-Kamienna 2014, s. 49-68.
 4. Św. Paweł jako przykład mistyki mistagogiczno-profetycznej, w: Święty Paweł i jego dzieło („Spiritualitas, 1), red. J. Miczyński, Lublin 2014, s. 51-63.
 5. Współczesna wieloznaczność duchowości, w: Cierpienie — tajemnica i wyzwanie, red. W. Bartoszek, Katowice 2014, s. 15-23.
 6. Ufność w Boże miłosierdzie odpowiedzią na chorobę horyzontalizmu, „Duchowość w Polsce” 16(2014), s. 165-175.
 7. Implikacje posoborowej mariologii dla duchowości katolickiej w Polsce, „Salvatoris Mater” 16(2014), nr 1-4, s. 154-170.
 8. Główne rysy duchowości katolickiej, w: Duchowość, mistyka i medytacja chrześcijańskiego świata — katolicyzm („Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja?), red. I. Kamiński, J. Perszon, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń 2014, s. 13-27.

2015

 1. Kościół wiecznie młody, w: Odczytać życie Błogosławionej Chiary Luce Badano (1971-1990), red. J. K. Miczyński, Lublin 2015, s. 75-81.
 2. Duchowość chrztu według papieskich orędzi i przemówień na Światowych Dniach Młodzieży, „Roczniki Teologiczne” 62(2015), z. 5, s. 5-21.
 3. Idea drogi w nauczaniu św. Jana Pawła II, w: Duchowa Droga św. Jakuba. Św. Jan Paweł II — Europejski Pielgrzym, red. J. Sobczyk, M. Kaczmarczyk, Kotuszów 2015, s. 17-23.
 4. Wynagrodzenie w duchowości św. Faustyny Kowalskiej, w: W misji wynagradzania Bogu przez Serce Jezusa. Materiały z sympozjum naukowego poświęconego kultowi Serca Jezusowego, Lublin 2 X 2014, red. J. Wełna, E. Ziemann, Kraków 2015, s. 100-112.
 5. Eucharystia w życiu św. Teresy od Jezusa, „Okno wiary”. Kwartalnik Dwutygodnika Diecezji Kaliskiej „Opiekun” 2015, nr 3, s. 51-58.
 6. Pierwszeństwo formacji dla ciągłej odnowy duchowej i apostolskiej, w: W jedności uobecniać Chrystusa w świecie. VII Sympozjum Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Życia Konsekrowanego w Polsce, Lublin 21-23 kwietnia 2015, bez. red. Warszawa 2015, s. 53-61.
 7. Ikonografia maryjna a duchowość chrześcijańska, w: Ikona maryjna w życiu Kościoła („Biblioteka Mariologiczna”, 18), red. D. Klauza, K. Stawecka, Częstochowa 2015, s. 85-96.
 8. Historia i teologia rekolekcji i dni skupienia, w: Rekolekcje i dni skupienia („Formatio permanens”, Biuletyn Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej przy Komisji Duchowieństwa KEP, nr 15), red. M. Puziak, T. Trzaskawka, Gniezno 2015, s. 17-46.
 9. Św. Jana Pawła II wizja nowej Europy, w: Kościół wobec wyzwań współczesnych (Radomska Biblioteka Teologiczna, 7), red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2015, s. 35-47.
 10. Św. Edyty Stein poszukiwanie prawdy w tajemnicy Krzyża, „Ateneum Kapłańskie” 164(2015), s. 242-254.
 11. Mistica mariana. Questioni metodologiche, „Laurentinum” 56(2015), fasc. 2-3, s. 479-488.
 12. Eucharystia w życiu św. Teresy Wielkiej (1515-1582), w: Kto spożywa Moje Ciało, ma życie wieczne. Refleksje o Eucharystii, red. D. Kwiatkowski, Poznań 2015, s. 103-116.

2016

  1. Radość w życiu duchowym świeckich konsekrowanych, w: Tylko służyć (Mistyka polska, 146), red. W. Gałązka, Warszawa 2016, t. 2, s. 77-84.
  2. Maryja Matka jako wzór powołania świeckich konsekrowanych, w: „Przyjdź Królestwo Twoje” Księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekscelencji Biskupowi Henrykowi Tomasikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej „Ave” Radom 2016, s. 195-212.
  3. Wkład Sługi Bożego ks. Wincentego Granata w teologię Bożego Miłosierdzia, „Przegląd Uniwersytecki” 28(2016), nr 1, s. 41-43.
  4. Miłosierdzie Boże w nauczaniu papieża Franciszka, „Dobry Pasterz” 41(2016), s. 71-86.
  5. Implications of the postconciliar mariology for the catholic spirituality in Poland, „Roczniki Teologiczne” 63(2016), z. 5, s. 185-204.
  6. Jana Pawła II ucieleśnienie duchowości, w: Ciało — Psychika — Duchowość: Integralna wizja człowieka, red. M. Z. Stepulak, J. Łukasiewicz, W. Kowalski, Lublin 2016, s. 159-168.
  7. Łaska Boża w wychowaniu chrześcijańskim, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Radom 2016, s. 564-569.
  8. Wspólnota (aspekt teologiczny), w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Radom 2016, s. 1349-1354.
  9. Wychowanie eucharystyczne, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Radom 2016, s. 1410-1414.
  10. Konsekracja kapłańska, „Notitiae Unionis Apostolicae” 35(2016), nr 59, s. 40-66.
  11. Kierownictwo duchowe małżonków, w: Duszpasterstwo rodzin w parafii, red. J. Goleń, D. Lipiec, Lublin 2016, s. 97-118.
  12. Sylwetki lwowskich świętych Kościoła rzymskokatolickiego, „Duchowość w Polsce” 18(2016), s. 157-179.
  13. Duchowość drogą zniewolenia, w: Wyzwolenie i modlitwa („Spiritualitas”, 2), red. J. K. Miczyński, Lublin 2016, s. 95-112.
  14. Ciemność światłem — modlitwa mistyczna, w: Wyzwolenie i modlitwa („Spiritualitas”, 2), red. J. K. Miczyński, Lublin 2016, s. 147-162.
  15.  Orędzie fatimskie lekarstwem na europejską chorobę horyzontalizmu, “Salvatoris Mater” 18(2016), nr 1-4, s. 139-151. 

   2017

  16. Duchowość chrześcijańska na tle współczesnych koncepcji duchowości. Zarys problematyki, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 5, s. 159-179.
  17. Niepokalana Róża duchowna — natchnienie dla odnowionego życia duchowego, w: Spotkanie w Domu Maryi. Refleksja duszpasterska nad rozwojem kultu Matki Bożej Tuchowskiej, red. B. Augustowski, Tuchów 2017, s. 60-83.
  18. Pastoralno-duchowe implikacje macierzyńskiego królowania Maryi, w: „Z dawna Polski Tyś Królową”. 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (1717-2017) („Biblioteka Mariologiczna”, 20),  red. M. Tabulski, M. Legan, P. Maciaszek, Jasna Góra 2017, s. 77-89.
  19. Wkład Sługi Bożego ks. Wincentego Granata w teologię Bożego Miłosierdzia, w: Ksiądz Wincenty Granat, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego — kandydat do chwały ołtarzy, red. Z. Janiec. M. Tkaczyk, H. I. Szumił, Lublin 2017, s. 265-270.
  20. Maryja wzorem konsekrowanego dziewictwa i wdowieństwa w Kościele, w: Tożsamość i misja konsekrowanych dziewic, wdów i pustelników, red. T. Rusiecki, „Alleluja” Kraków 2017, s. 79-92. ISBN 978-83-64664-73-1
  21. „Wyobraźnia” i „balsam” miłosierdzia,  „Itinera spiritualia” 10(2017), s. 71-83; ISSN 1898-6811
  22. Missionary attitude as en essential dimension of Catholic Spirituality, „Rocznik Teologii Katolickiej” (Białystok) 2017, t. 16/3, s. 53-68; ISSN 1644-8855
  23. Św. Jana Pawła II chrystologiczno-personalistyczne ujęcie życia duchowego, w: Pamięć i zobowiązanie. W hołdzie wobec myśli świętego Jana Pawła II, red. W. Wojtyła, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej „Ave”, Radom 2017, s. 25-42. ISBN 978-83-61147-19-0 

   2018

  24. Chrystoformizacja u podstaw życia duchowego, w: Trzeba, aby Chrystus królował. Ogólnopolskie obchody rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 17-19 XI 2017 r., red. M. Chmielewski, J. Kobienia, A. Flaga, Kraków 2018, s. 29-38.
  25. Europa jako „rzeczywistość duchowa” według św. Jana Pawła II, w: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. I Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”, 19-23 X 2017 r., Częstochowa-­Łódź-Warszawa, red. I Skubiś, Częstochowa 2018, s. 239-247; ISBN 978-83-949305-6-1.
  26. Teologia duchowości w formacji seminaryjnej, w: Jakie seminarium diecezjalne na nasze czasy? Materiały z międzynarodowego sympozjum 16-17 kwietnia 2018 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, red. J. M. Miczyński, Lublin 2018, s. 160-175.
  27. Dzieło „intronizacji Chrystusa Króla” w Polsce jako przykład komplementarności charyzmatów w Kościele, „Roczniki Teologiczne” 45(2018), z. 5, s. 93-105.
  28. Instytut Teologii Duchowości, w: 100 lat teologii na KUL, red. S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2018, s. 109-115; ISBN 978-83-8061-558-8
  29. Współczesna polska teologia duchowości, „Duchowość w Polsce” 19-20(2017-2018), s. 191-217 ISSN 2081-4674
  30. Maryja w polskiej duchowości indywidualnej i wspólnotowej, w: Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu (Biblioteka Mariologiczna, 22), red. M. Chmielewski, Częstochowa 2018, s. 163-180. ISBN 978-83-944429-2-7
  31. „Trwajcie w miłości Mojej” (J 15, 9). Formacja permanentna kapłana, „Veritati et Caritati” 10(2018), s. 55-74.
  32. Maryja – Matka Miłosierdzia, w: Maryja i Kościół  (Spiritualitas, 3), red. J. K. Miczyński, Lublin 2018, s. 29-36 ISBN 978-83-8061-572-4.
  33. Kryteria eklezjalności współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich, w: Maryja i Kościół  (Spiritualitas, 3), red. J. K. Miczyński, Lublin 2018, s. 145-160 ISBN 978-83-8061-572-4.

   2019

  34. Świeccy konsekrowani – „laboratorium Kościoła”, w: Świeccy i świętość (Spiritualitas, 4), red. J. K. Miczyński, Lublin 2018, s. 57-71; ISBN 978-83-8061-672-1
  35. Maryjność wybranych polskich świętych i mężów stanu – świadectwem i drogowskazem dla obecnego pokolenia Polaków, w: Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. Maryja w dziejach Polski i Europy (Bibliotheca Kolbiana. Monografie, 5), red. G. M. Bartosik, I. Klimczyk, I. Krysiak, Niepokalanów 2018, s. 113-136; ISBN 978-83-7766-168-0.
  36. Maryja w tajemnicy Eucharystii, w: Wielka tajemnica wiary. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020. Zeszyt teologiczno-pastoralny, red. J. Bartoszek, R. Chromy, K. Piechaczek, [Katowice] 2019, s. 87-99. ISBN 978-83-950701-9-8.
  37. W szkole „maryjnego czuwania”, w: Pielgrzymujemy z Jasnogórską Matką (jestem – pamiętam – czuwam) (Colloquia disputationes, 49), red. T. Nawracała, A. Wojtczak, Poznań 2019, s. 135-152. ISBN 978-83-65251-96-1
  38. Polska królestwem świętości i łaski, w: Niepodległa Polska królestwem Chrystusa. Ogólnopolskie obchody drugiej rocznicy proklamacji Jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki, 17-18 XI 2018 r., red. M. Chmielewski, A. Flaga, Kraków 2019, s. 77-84.
  39. Institute of Spiritual Theology, w: One hundred years of theology at the John Paul II Catholic University of Lublin, red. S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2019,  s. 121-127; ISBN 978-83-8061-736-0.
  40. Maryja w duchowości chrześcijańskiej, w: Chwyćmy się śladów Maryi. Seminarium, Myślenice, 2 marca 2019 r., red. M. Stoszek, Myślenice 2019, s. 13-25; ISBN 978-83-65617-33-0
  41. Maryja ‒ „Niewiasta Eucharystii”. Elementy mariologii eucharystycznej, „Duchowość w Polsce” 21(2019), s. 181-192.
  42. Słowo Boże – Maryja – życie duchowe. Refleksja nad książką ks. Kamila Zadrożnego, „Duchowość w Polsce” 21(2019), s. 257-262.
  43. Bibliografia zawartości rocznika „Duchowość w Polsce” za lata 2009-2019, „Duchowość w Polsce” 21 (2019), s. 283-297.
  44. Symbolika małżeńska w mistyce św. Teresy z Avila, „Itinera Spiritualia” 12(2019), s. 11-22; ISSN 1898-6811
  45. Teologia duchowości jako dyscyplina naukowa. Zarys problematyki, „Roczniki Teologiczne” 66(2019), z. 5, s. 115-132.

   2020

  46. Homo spiritualis. Zagadnienie duchowości antropogenicznej, w: Człowiek – duchowość – wychowanie. Impulsy myśli o. Anselma Grüna, red. A. Fidelus, J. Michalski, Wyd. Difin, Warszawa 2020, s. 50-61; ISBN 978-83-8085-149-8
  47. „Króluj nam, Chryste, w naszych parafiach” – parafia jako wspólnota ożywiana Eucharystią, Słowem Bożym i miłosierdziem, w: Króluj nam Chryste! Ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 23-24 XI 2019, red. M. Chmielewski, A. Flaga, Kraków 2020, s. 45-57.
  48. Racje uzasadniające zbudowanie pomnika Chrystusa Króla na krakowskich Łagiewnikach (zarys), w: Króluj nam Chryste! Ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Kraków-Łagiewniki 23-24 XI 2019, red. M. Chmielewski, A. Flaga, Kraków 2020, s. 181-187.
  49. Pobożność maryjna a nawrócenie, w: Maryjność w Kościele i mariologia w teologii. Ogólnopolskie sympozjum z okazji dwudziestolecia Polskiego Towarzystwa Mariologicznego Częstochowa, 12-13 września 2019 r. (Biblioteka Mariologiczna, 23), red. M. Chmielewski, K. Zadrożny, Częstochowa 2020, s. 31-42; ISBN 978-83-944429-3-4
  50. Maryja – „Ucieczka nasza” w czasie próby, „Roczniki Teologiczne” 47(2020), z. 5., s. 23-37; ISSN 2353-7272; eISSN 2543-5973
  51. Totus Tuus świętego Jana Pawła II, w: Człowiek drogą Kościoła. Tradycja i współczesność, red. P. Turzyński, W. Wojtyła, Radom 2020, s. 28-41; ISBN 978-83-7789-633-4
  52. Sprawiedliwość a miłosierdzie w encyklice św. Jana Pawła II „Dives in misericordia”, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, red. Sz. Drzyżdżyk, M. Gilski, Kraków 2020,  s. 113-139. ISBN 978-83-66084-99-5
  53. Misyjny wymiar duchowości katolickiej, w: Nullum referenda gratia maius est officium. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Jerzemu Pałuckiemu z okazji 65-lecia urodzin i 30-lecia pracy naukowej, red. M. Szram, M. Wysocki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2020, s. 47-61; ISBN: 978-83-8061-856-5
  54. A meditative dimension of woman’s genius, „Soter”. Journal of Religious Sciences (Kaunas) 2020, nr 75, s. 5-13; ISSN 1392-7450; eISSN 2335-8785.

   2021

  55. Via pulchritudinis w mariologii i pobożności maryjnej, w: „Tam Twe serce, kędy skarb przebywa”. Jasna Góra – skarbiec kultury polskiej i europejskiej, red. A. Czajkowska, E. Mika, Częstochowa 2021, s. 15-29. ISBN 978-83-66536-27-2
  56. Duchowość miłosierdzia według papieża Franciszka, „Roczniki Teologiczne” 68(2021), z. 5, s. 125-142. ISSN 2353-7272; eISSN 2543-5973
  57. John Paul II – the pope of holiness, „Forum Teologiczne” 22(2021), s. 157-170; ISSN 1641-1196
  58. Św. Maksymilian Maria Kolbe mistykiem?, “Duchowość w Polsce” 22-23(2020-2021), s. 137-147; ISSN 2081-467

   2022

  59. Błogosławiony Bronisław Markiewicz wzór kapłana na nasze czasy. Studium na podstawie jego zapisków duchowych, w: Bł. Bronisław Markiewicz, Zapiski dotyczące życia wewnętrznego, Ćwiczenia duchowne, Wydanie Jubileuszowe Pism Błogosławionego Założyciela Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła, Marki 2022, t. 1, s. xiii-lxiii. {tekst w pdf sprzed korekty autorskiej – uwaga na zmianę stron cytowanych źródeł w stosunku do wersji papierowej!}

   2023

  60. „…żebym ojczyźnie pożyteczną się stała…”. Wkład bł. Marceliny Darowskiej do polskiej niepodległości, „Duchowość w Polsce” 24(2022), s. 167-184.
  61. „Jezus Chrystus moim Panem i Królem” w duchowości i duszpasterstwie. Refleksje na kanwie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za króla i Pana, w: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2023/2024. Zeszyt teologicznopastoralny, red. W. Musioł i inni, Opole 2023, s. 145-160. ISBN 978-83-7342-826-3
  62. Mary in Formation for the Priesthood, w: Serving God and Man in the Seminary Community, red. W. Cisło, Pelplin 2023, s. 65-82; ISBN 978-83-8333-111-9
  63. Woman’s genius according to St. John Paul II, „Poznań Theological Studies” 44(2023), s. 137-155; ISSN 0209-3472.
  64. Geniusz kobiety według Świętego Jana Pawła II, w: Mulieres fortis. Studia o Jadwidze Zamoyskiej i kobietach w historii Kościoła, Poznań 2023, s. 181-203 ISBN 978-83-232-4238-3

Aktualizacja strony: 5 I 2024 r.