Recenzje rozpraw naukowych

Views: 2127

Dotychczas dokonałem recenzji (stan na 14 I 2024):   

♦  2 profesorskich
♦   9 habilitacyjnych
♦   58 doktorskich
♦   7 do licencjatu kanonicznego
♦   70 magisterskich

Recenzje dorobku naukowego do tytułu profesora
i/lub stanowiska profesora uczelni

 1. Ks. dr hab. Adam RYBICKI,  13 III 2012, stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL.
 2. Ks. dr hab. Marian STEPULAK, 15 V 2023, tytuł profesora. 

Recenzje rozpraw habilitacyjnych:

 1. MATULEWICZ Elżbieta, Miłosierdzie Boże w charyzmacie Zgromadzenia Księży Marianów (Lublin 2007, ss. 427) — kolokwium: KUL, 19 II 2008.
 2. RAMONAS Arvydas ks., Mokslo ir tikėjimo santykis dogminės teologijos perspektyvoje [Relationship of science and faith in the perspective of dogmatic theology] (Kaunas 2008) — kolokwium: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, 4 IV 2008.
 3. VAIČIUNAS Vytautas Steponas ks., Homiletikos ir katalikiškos kultūros santykis pastoracinės teologijos perspektyvoje [Relation of homiletics to catholic culture from the perspective of pastoral theology] — kolokwium: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, 4 IV 2008.
 4. RYBICKI Adam Witold ks., Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym. Studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej (Lublin 2009, ss. 394 + 7 nlb.) — kolokwium: KUL, 20 X 2009.
 5. POSACKI Aleksander SJ, Ezoteryzm i okultyzm — formy dawne i nowe. Aspekty filozoficzno-teologiczne i praktyczno-duszpasterskie (Radom 2009, ss. 516) — kolokwium: KUL, 16 III 2010.
 6. SOBCZYK Adam Józef MSF, Communio caritatis świętej Rodziny z Nazaretu jako wzór życia duchowego współczesnej rodziny katolickiej (Kazimierz Biskupi 2010, ss. 376) — kolokwium: KUL, 15 III 2011.
 7. ZAWADA Marian OCD, Homo desiderans Deum. Dynamika pragnienia Boga w wymiarze antropologiczno-duchowym (Kraków 2011, ss. 445) — kolokwium: UPJPII Kraków, 7 XII 2011.
 8. SUWIŃSKI Stanisław ks., Dynamizm miłości w życiu duchowym chrześcijanina. Studium na podstawie pism ojca Franciszka Varillona (Włocławek 2013, ss. 332) — kolokwium: UMK Toruń, 23 IV 2014.
 9. MUELLER Wojciech ks., Sacerdos et hostia. Ks. Stanisław Streich ‒ Męczennik sprawy Chrystusowej (Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2021, ss. 356) ‒ kolokwium: UKSW, 11 IX 2023.

Recenzje rozpraw doktorskich:

 1. GRUNT Mirosława SłNMPN, Duchowość Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej na podstawie normatywno-ascetycznych tekstów archiwalnych i publikowanych (Lublin 2000, ss. XXIV + 386), promotor: prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM — obrona publiczna: KUL, 3 III 2001.
 2. RATKO Stanisław ks., Rola walki duchowej w życiu pustelniczym według św. Antoniego Pustelnika (Lublin 2001, ss. 230), promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka — obrona publiczna: KUL, 16 V 2001.
 3. RYBICKI Adam ks., Doskonałość chrześcijańska w życiu, działalności i myśli biskupa Czesława Domina (Lublin 2001, ss. 318), promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka — obrona publiczna: KUL, 11 VI 2001.
 4. FLIS Józef ks., Fundamenty życia duchowego w pismach Sługi Bożego Arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego (1822-1895) (Romae 2000, ss. 346), promotor: prof. Andrzej Tomkiel OFMCap. („Antonianum”) — nostryfikacja: KUL, 23 VI 2001.
 5. RAFALSKA Dorota, Identyfikacja „objawień” z Medjugorje w świetle kryteriów teologiczno-psychologicznych (Lublin 2001, ss. 338), promotor: prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM — obrona publiczna: KUL, 18 XII 2001.
 6. NAWROT Jacek ks., Miłość pasterska jako rys duchowości kapłańskiej w świetle Synodów Biskupów z 1971 i 1990 roku poświęconych kapłaństwu. Studium na podstawie polskich publikacji teologicznych (Gdańsk-Lublin 2002, ss. 220), promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka — obrona publiczna: KUL, 23 V 2002.
 7. BURSKI Krzysztof SSP, Istota życia zakonnego według księdza Jakuba Alberione (Lublin 2002, ss. 320), promotor ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek — obrona publiczna: KUL, 19 VI 2002.
 8. KWIATKOWSKI Krzysztof ks., Il ministero del confessore — rappresentante della Chiesa. Una rilettura ecclesiologica del ministro del sacramento della penitenza nell’obiettivo degli uffici classici del confessore (Romae 2002, ss. 284), promotor: prof. Bruno Hidber CSsR — nostryfikacja: KUL, 3 I 2003.
 9. BORECKI Krzysztof ks., Dialog w katechezie młodzieży (Lublin 2003, ss. 238), promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński — obrona publiczna: KUL, 16 XII 2003.
 10. KRÓL Bogdan ks., I „consigli evangelici” nella vita e nella dottrina spirituale di papa Giovanni XXIII (Romae 2002, ss. 310), promotor: prof. Manuel Ruiz Jurado SJ („Gregorianum”) — nostryfikacja: KUL, 8 I 2004.
 11. KUMKA Emil OFMConv., La „Compilatio assisiensis”. Analisi strutturale e concettuale di una fonte agiografica su san Francesco d’Assisi nel contesto della questione francescana (Romae 2003, ss. I-XI + 306), promotor: o. prof. Felice Accorocca (PFT „Seraphicum”) — nostryfikacja: PAT, 13 III 2004.
 12. STANKIEWICZ Ewa Zuzanna, Świętość chrześcijańska i jej realizacja w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Studium na podstawie publikacji założyciela i członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich (Lublin 2004, ss. 246), promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka — obrona publiczna: KUL, 17 VI 2004.
 13. TOKARSKA Anna Maria CSSJ, Doświadczenie mistyczne a norma psychiczna na przykładzie świętej siostry Faustyny Kowalskiej (Lublin 2004, ss. 378), promotor: prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM — obrona publiczna: KUL, 25 XI 2004.
 14. GUZIAK Dariusz ks., Więź miłości kapłana z Chrystusem jako istotny element duchowości kapłańskiej w świetle nauczania Jana Pawła II (Kraków 2005, ss. 206), promotor: ks. dr hab. Jan Machniak — obrona publiczna: PAT, 29 IX 2005.
 15. BUŁAT Krzysztof ks., El misterio de la Misericordia Divina según los escritos de Santa sor Faustina Kowalska en el contexto de su tiempo y de su Congregatión (Pamplona 2001, ss. 516), promotor: ks. prof. dr. hab. José Luis Illianes (Universidad de Navarra) — nostryfikacja: KUL, 21 III 2006.
 16. KOŚCIUK Sabina, Współczesne znaki czasu a nowe formy realizacji życia konsekrowanego w Polsce (Warszawa 2006, ss. 350), promotor: ks. dr hab. Edward K. Bełch — obrona publiczna: UKSW, 18 X 2006.
 17. SZCZEREK Stanisław ks., Posługa rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II (Warszawa 2005, ss. 247), promotor: dr hab. Jan S. Kałdon OP — obrona publiczna: UKSW, 24 I 2006.
 18. KUNAY Viktor CM, Pastoračná služba dcér kresťanskej lásky v Maďarsku a v Rumunsku v rokoch 1990-2005 [Duszpasterska posługa Sióstr Miłosierdzia na Węgrzech i w Rumunii w latach 1990-2005] (Lublin 2006, ss. 403), promotor: ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa — [obrona publiczna nie odbyła się].
 19. PAWLIK Piotr Ryszard OFMConv., Życie mnisze w myśli teologicznej o. Piotra Wojciecha Rostworowskiego OSB/Er.Cam (Warszawa 2006, ss. 317), promotor: prof. dr hab. Paweł Góralczyk SAC — obrona publiczna: UKSW, 1 VI 2007.
 20. FIRSZT Grzegorz OCD, La formazione dei novizi alla povertà religiosa alla luce delle attualli trasformazioni socioculturali in Polonia (Roma 2007, ss. 509), promotor: prof. Benito Goya OCD (PUL, „Claretianum”) — nostryfikacja: KUL, 19 XI 2007.
 21. SYKUŁA Marek OFMConv., Testamentum sancti Francisci a Testamentum sanctae Clarae — implikacje teologicznoduchowe (Lublin 2008, ss. 360), promotor: dr hab. Teresa Paszkowska prof. KUL — obrona publiczna: KUL, 29 IX 2008.
 22. KLIMAS Grażyna Samuela s., Duchowość „Koinonii św. Pawła”, Stowarzyszenia Życia Apostolskiego w świetle współczesnej nauki Kościoła (Kraków 2008, ss. 397), promotor: prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD — obrona publiczna: PAT, 12 XII 2008.
 23. BAJER Tomasz ks., Doskonałość życia chrześcijańskiego w nauczaniu Sługi Bożego biskupa Jana Pietraszki (Kraków 2008, ss. 290), promotor: ks. prof. dr hab. Jan Machniak — obrona publiczna: PAT, 3 III 2009
 24. EIDUKAITYTĖ Aušra, Katalikų dalyvavimo politikoje pastoracinė intelektualizacija [Pastoral intellectualisation of Catholic Participation in Politics] (Kaunas 2009, ss. 175), promotor: ks. prof. dr hab. Vytautas Steponas Vaičiunas — obrona publiczna: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, 27 IV 2009.
 25. KARALIŪNAITĖ Vilija, Pastoraciniai Švenčiausiojo Sakramento kulto ypatumai Lietuvoje iki Vatikano II susirinkimo liturginės reformos [Pastoral peculiarities of the Cult of the Most Blessed Sacrament until the liturgical Reform of the Second Vatican Council] (Kaunas, 2009, ss. 176), promotor: ks. prof. dr hab. Romualdas Dulskis — obrona publiczna: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, 27 IV 2009.
 26. BARANIEWICZ Piotr ks., Miłość jako zasadniczy rys duchowości jedności według Chiary Lubich (Lublin 2009, ss. 323), promotor: ks. prof. dr hab. Jarosław M. Popławski, — obrona publiczna: KUL, 26 VI 2009.
 27. KULPYS Žydrūnas ks., Krikščioniškoji kūno teologija: vedybinė kūno prasmė [The Theology of the Body: the nuptial Meaning of the Body] (Kaunas 2009, ss. 184), promotor: ks. prof. dr hab. Andrius Narbekovas — obrona publiczna: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, 22 XII 2009.
 28. WASĄG Marek ks., Duchowy wymiar posługi ewangelizatora. Studium na przykładzie Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego (1921-1987) (Lublin 2010, ss. 426), promotor: ks. prof. dr hab. Jarosław M. Popławski — obrona publiczna: KUL, 28 IX 2010.
 29. MACKELA Valdas, Jėzus kristus apokrifinėse Evangelijose: ortodoksija ir erezija ankstyvojoje krikščionybėje [Jesus Christ in apocryphal Gospels: ortodoxy and heresy in early cristianity] (Kaunas 2012), promotor: ks. prof. dr Kęstutis Žemaitis — obrona publiczna: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, 29 III 2012.
 30. SIKORSKAS Vilius ks., Musica sacra katalikų Bažnyčioje ir jos vertinimas Lietuvoje liturginiu požiūriu [Musica sacra in the Catholic Church and its evaluation from the liturgical point of view in Lithuania] (Kaunas 2012, ss. 228); promotor: doc. dr Benas Ulevičius — obrona publiczna: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, 19 X 2012.
 31. MALCIUC P. Herculanus abp, Presenza minoritica nei territori della Moldavia nell’epoca medievale (sec. XIII-XV), promotor: prof. Gennaro Bove OFMConv. (Pontificium Atheneum Antonianum) — nostryfikacja: KUL, 15 I 2013.
 32. PALAIMAITĖ Rasa s., Kristologinės žinios perteikimo teorinis modelis Lietuvos jaunimo evangelizacijoje [The theoretical model of the christological message communication in Lithuanian youth evangelization], promotor: ks. prof. Arvydas Ramonas — obrona publiczna: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, 26 IV 2013.
 33. PISIAŁEK Zbigniew CP, Duchowość ojca Bernarda Kryszkiewicza w świetle charyzmatu Zgromadzenia Męki Pańskiej (Olsztyn 2013, ss. 327), promotor: dr hab. Marian Machinek MSF, prof. UWM — obrona publiczna: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 22 V 2013.
 34. SALA Piotr ks., Duchowość pojednania u św. Rafała Kalinowskiego (Kraków 2013), promotor: prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD — obrona publiczna: UPJPII, Kraków, 19 X 2013.
 35. KOŁAKOWSKI Stanisław ks., Kierownictwo duchowe w listach świętego Ojca Pio, (Kraków 2013), promotor: ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak — obrona publiczna: UPJPII, Kraków, 19 XII 2013.
 36. ZAJANČKAUSKIENĖ Roma, Teologinių dorybių sklaida arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystės kelyje [The spread of theological virtues on the road of martyrdom of archibishop Teofilius Matulionis] (Kaunas 2014), promotor: ks. prof. dr hab. Kęstutis Žemaitis — obrona publiczna: Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, 5 IX 2014.
 37. VASILIAUSKAITĖ Aušra Gabriele, Pastoracinio hermeneutinio-bendravimo modelio pritaikomumo galimybės benediktinių bendruomenėse (Kauno, Otwock’o (Otwock) ir Alexanderdorf’o (Alexanderdorf) tylos pastoracijos kontekste [The possibilities for the application of pastoral hermeneutical-communicative model in the benedictine women communities of Kaunas, Otwock and Alexanderdorf within the context of pastoral care of silence] (Kaunas 2014), promotor: ks. prof. dr hab. Kęstutis Žemaitis — obrona publiczna: Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, 12 XII 2014.
 38. NAGEL Bogusław ks., Doświadczenie nocy ciemnej w życiu duchowym Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny (Kraków 2014), promotor: ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII — obrona publiczna: UPJP II, 9 III 2015.
 39. BUREK Piotr Marcin CSMA, La formazione integrale al sacerdozio. Contributi specifici della spiritualità michelita, promotor: prof. Emilio Gonzalez Magaña (Pontificia Università Gregoriana) — nostryfikacja: KUL, 14 IV 2015.
 40. MAKSVYTIS Simas ks., Švenčiausiosios mergelės marijos apsireiškimo šiluvoje fenomeno vaidmuo tikinčiųjų evangelizacijai (The role of the phenomenon of the blessed Virgin Mary’s apparition in Šiluva in the evangelisation of the faithful), (Kaunas 2015), promotor: ks. prof. dr hab. Vytautas Steponas Vaičiunas — obrona publiczna: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, 30 VI 2015.
 41. KASČIUKAITIS Arvydas ks., Dievo kaip tėvo įvaizdis Senajame Testamente, hellenistinėje, žydų literatūroje ir autentiškuose Pauliaus laiškuose (The image of God as Father in the Old Testament, hellenistic, jewish literature and undisputed Pauline letters), (Kaunas 2015), promotor: ks. prof. Ugo Vanni (Gregoriana) — obrona publiczna: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, 30 VI 2015.
 42. STRZELECKI Wiesław OCarm., Problem życia mistycznego Cecylii Działyńskiej (1836-1899), promotor: prof. dr hab. Teresa Paszkowska, obrona publiczna: KUL, 21 IX 2015.
 43. RZESOŚ Andrzej, Droga do męczeństwa. Studium doświadczenia duchowego błogosławionej Natalii Tułasiewicz, promotor: ks. dr hab. Jacek Hadryś, prof. UAM, obrona publiczna: UAM, Poznań, 7 XII 2015.
 44. DUDA Anna, Teologia i kult Serca Maryi w tradycji i życiu Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski; obrona publiczna: UKSW, 22 VI 2016.
 45. KRAŚNIEWSKA Jolanta, Duchowość serca według Tomáša Špidlika; promotor: ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL; obrona publiczna: KUL, 22 IX 2016.
 46. WRONA Lidia CM, Obraz Boga i człowieka w procesie uświęcenia w pismach św. Teresy od Jezusa, promotor: o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD; obrona publiczna: UPJPII, 8 XI 2016.
 47. ŠIDLAUSKAS Andrius MIC, Lietuvos Marijonų identiteto raiška pastoracinėje veikloje 1940-1993 metais (The expression of the Lithuanian Marian identity in pastoral ministry during 1940-1993), (Kaunas 2017), promotor: ks. prof. Kęstutis Žemaitis — obrona publiczna: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, 28 VI 2017.
 48. SZYKUŁA Rafał ks., Ojcostwo duchowe w listach Barsanafiusza i Jana z Gazy, Lublin 2018, ks. dr hab. Adam Rybicki – obrona publiczna: KUL, 20 IX 2018.
 49. SALACH Mariusz ks., La direzione spirituale nelle pubblicazioni del Centro Nazionale Vacazioni in Italia (1972-2012), promotor: prof. Sandro Barlone SJ, (Pontificia Università Gregoriana) – nostryfikacja: KUL, 14 V 2019.
 50. MILUŠAUSKIENĖ Justė, Bažnyčios komunikacijos pranešimų pastoracinis vertinimo modelis (Pastoral model for evaluating messages of Church communication), Kaunas 2019, promotor: ks. prof. dr hab. Andrius Narbekovas – obrona publiczna: Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, 27 VI 2019.
 51. FEDORINIENĖ Jurgita, Kunigo Česlovo Kavaliausko kristologinių įžvalgų svarba klinikinei sielovadai Lietuvoje (The importance of priest Česlovas Kavaliauskas christological discernments for clinical pastoral care in Lithuania), promotor: ks. prof. dr hab. Kęstutis Žemaitis – obrona publiczna: Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, 27 VI 2019.
 52. KILPYS Valdas, Verbalinės agresijos, kaip naujos krikščionių persekiojimo formos, raiškos ypatybės trijuose didžiausiuose Lietuvos naujienų portaluose (Characteristics of expression of verbal aggression as a new form of persecution of christians in three largest Lithuanian online news Portals), promotor: ks. prof. dr hab. Kęstutis Žemaitis – obrona publiczna: Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, 30 IX 2020 (on-line).
 53. VITKUVIENĖ Indrė, Lietuvių emigrantų katalikų pastoracijos vakarų Europoje teorinio modelio metmenys (Outline of a theoretical model of pastoral care to catholic lithuanian emigrants in western Europe), promotor: Artūras Lukaševičius – obrona publiczna: Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, 1 VII 2021 (on-line).
 54.  VAITOŠKA Gintautas, Skaistumas kaip gimties galios suasmeninimas (Chastity as personalization of the genetive power), promotor: Michael M. Waldstein (Ohio) – obrona publiczna: Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, 14 II 2022 (on-line)
 55. BILOTAS Victor, Душпастырская деятельность римско-католических священников из Литвы в азиатской части российской империи в 1863-1917 годы (Pastoral activity of roman catholic priests from Lithuania in the Asian part of the Russian empire in 1863-1917), (Kaunas 2022)
 56. FALSKA Magdalena Maria, Marcelina Darowska: Pamiętnik. Edycja krytyczna ze wstępem historycznoliterackim, Warszawa 2022, ss. 174 + 297, promotor dr hab. Zofia Rejman-Pietrzykowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Humanistyczny, Instytut Polonistyki, obrona: 7 III 2023.
 57. KLIMENKA Gabrielius Edvinas, Distortions of Christological Truths in “The Myth of Indian Jesus” from the Point of View of the Teaching of the Catholic Church, promotor: ks. prof. dr. Rimas Skinkaitis  – obrona publiczna: Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, 3 VII 2023..
 58. BIERNAT Jerzy ks., Sylwetka duchowa Sługi Bożego bpa Stanisława Smoleńskiego jako teologa duchowości i duszpasterza, Kraków 2023, ss. 202, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Machniak, obrona: 6 XI 2923.

Prace do licencjatu kanonicznego:

 1. MLECZKO Włodzimierz COr, Model życia zakonnego według ks. dra Henryka Jaromina COr (1932-1985), promotor: ks. prof. dr hab. W. Słomka, obrona: 28 V 1992.
 2. PŁUCIENNIK Adam ks., Rola kultu maryjnego w kształtowaniu życia chrześcijańskiego według księdza biskupa Piotra Gołębiowskiego, promotor: ks. prof. dr hab. W. Słomka, obrona: 26 II 1993.
 3. DURDA Waldemar ks., Chrześcijanin wobec cierpienia. Studium na podstawie pism i działalności ks. Michała Rękasa, promotor: ks. prof. dr hab. W. Słomka, obrona: 16 II 1995.
 4. NIESŁONY Józef OMI Udział Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w posłannictwie ewangelizacyjnym Kościoła. Studium na podstawie Konstytucji i Reguł z roku 1982 oraz dokumentów Kapituł Generalnych z lat 1986 i 1992, promotor: ks. prof. dr hab. W. Słomka, obrona: 7 IV 1995.
 5. CHŁOPENIUK Jerzy SAC Chrystocentryzm duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza. Studium na podstawie Jej pism, promotor: ks. prof. dr hab. W. Słomka, obrona: 5 VI 1998.
 6. FICIK Milan SDB, Spiritualita sekulárneho inštitútu „Voliuntárie don Bosca” na Słovensku, promotor: ks. prof. dr hab. J. Misiurek, obrona: 26 X 1999.
 7. PUŁTUSKI Marian, Interpretacja wiary w ujęciu Sørena Kierkegaarda i Petera Wusta, promotor: ks. dr Maciej Bała (Gdańsk), obrona: 17 VI 2005.

Prace magisterskie:

 1. DYBKO Piotr, Rola wiary chrześcijańskiej w kształtowaniu postaw ludzkich według księdza Wincentego Granata, promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 29 V 1992.
 2. NIEDŹWIECKI Marek ks., Rola nadziei chrześcijańskiej w kształtowaniu postaw ludzkich według ks. Wincentego Granata, promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 29 V 1992.
 3. JEZNACH Anna Katarzyna, Postawa duchowa Edwarda Stachury (1937-1979) względem Boga i człowieka. Studium na podstawie jego twórczości, promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 11 VI 1992.
 4. NAWROCKA Anita, Miłość bliźniego w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek, obrona: 22 VI 1992.
 5. NASIŁOWSKA Alicja, Symbolika oblubieńcza w „Pieśni duchowej” św. Jana od Krzyża., promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 2 X 1992.
 6. BYCZKOWSKI Tadeusz MIC, Kierownictwo duchowe według bł. Jerzego Matulewicza, promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 29 IV 1993.
 7. NAZARCZUK Waldemar, Rola miłości chrześcijańskiej w kształtowaniu postaw ludzkich według Księdza Wincentego Granata, promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 19 V 1993.
 8. WALKIEWICZ Piotr ks., Kierownictwo duchowe według ks. Wacława Kosińskiego (1882-1953), promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 25 V 1993.
 9. KOZAK Katarzyna, Rola cierpienia w doświadczeniu mistycznym według Cecylii Działyńskiej (1836-1899), promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 24 VI 1993.
 10. NOWAK Mariusz, Kierownik duchowy i jego rola w świetle „Ćwiczeń duchownych” świętego Ignacego Loyoli, promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 4 V 1995.
 11. JUŚKIEWICZ Mirosław, Uwarunkowania postaw człowieka typami osobowości według teorii Enneagramu, promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 29 V 1995.
 12. DĘBOWSKI Stanisław ks., Modlitwa myślna w szkole karmelitańskiej. Studium w oparciu o publikacje na łamach kwartalnika „Karmel”, promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 2 VI 1995.
 13. MOCHOL Henryk ks., Obrona życia nienarodzonych w przepowiadaniu Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego, Administratora Diecezji Sandomierskiej (1968-1980), promotor: ks. prof. dr hab. Antoni L. Szafrański, obrona: 9 VI 1995 (ocena niedostateczna).
 14. KOOTTUNGAL Anna Laila OP, Il concetto dell’uomo nuovo secondo Amadeo Cencini, promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 14 VI 1995 (po włosku).
 15. LAUFER Julita, Koncepcja medytacji chrześcijańskiej w literaturze polskojęzycznej po Soborze Watykańskim Drugim, promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 19 IV 1996.
 16. RATKO Stanisław, Duchowość życia pustelniczego według Antoniego Pustelnika, ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 17 V 1996.
 1. FURTACZ Agnieszka, Manipulacyjna działalność sekt na podstawie wybranej literatury teologiczno-psychologicznej, promotor: prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM, obrona: 27 X 1997.
 2. KILIJANEK Elżbieta, Życie i działalność Księdza Włodzimierza Sedlaka 1911-1993, promotor: ks. prof. dr hab. Henryk Karbownik, obrona: 17 II 1998.
 3. STAWICKI Damian FDP, Formacja zakonna według bł. ks. Alojzego Orione w świetle pism polskojęzycznych, promotor: prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM, obrona: 8 V 1998.
 4. SALACH Mariusz, Nawrócenie w życiu i nauczaniu Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego, promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 20 V 1998.
 5. SUJKA Anna Maria, Moralny problem przeszczepu serca w polskiej literaturze teologiczno-medycznej, promotor: prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM, obrona: 2 VI 1998.
 6. GROMADZKA Marianna s., „Zwierciadło” w pismach świętej Klary z Asyżu, promotor: prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM, obrona: 17 VI 1998.
 7. STAWIK Danuta s., Rozwój człowieka w porządku miłości w świetle pism świętego Jana od Krzyża, promotor: prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM, obrona: 19 VI 1998.
 8. BAŁCHAN Anna, Uzdrawiający aspekt spotkania z Bogiem u narkomanów na podstawie przeprowadzonych badań, promotor: prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM, obrona: 19 III 1999.
 9. GAJDA Elżbieta, Realny i idealny obraz samego siebie kobiet konsekrowanych, promotor: prof. Mieczysław Ciosek (Gdańsk), obrona: 30 III 1999.
 10. CYMANOWSKI Jerzy MIC, Rozwój osobowy brata zakonnego na podstawie Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów, promotor: prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM, obrona: 19 IV 1999.
 11. LUBOJEMSKA Agnieszka, Liturgia jako źródło i szczyt życia duchowego według Maurice Zundela, promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka, obrona: 26 IV 1999.
 12. BRÓG Monika, Godność i prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1980), promotor: ks. dr Adam Perz (Kielce), obrona: 21 X 1999.
 13. GRABOWSKI Sławomir, Wezwanie do pokuty w posoborowym nauczaniu Kościoła katolickiego, promotor: ks. dr Adam Perz (Kielce), obrona: 21 X 1999 (ocena niedostateczna).
 14. BOR Katarzyna, Wspólnota chrześcijańska jako miejsce rozwoju ku pełni człowieczeństwa osoby upośledzonej umysłowo na przykładzie wspólnoty „Arka” w świetle przeprowadzonych badań, promotor: prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM, obrona: 9 XI 1999.
 15. KORNAS Patrycja, Interpretacja stygmatów ojca Pio w świetle literatury polskojęzycznej, promotor: prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM, obrona: 9 XI 1999.
 16. LEKS Ewa, Godność osoby ludzkiej w procesie umierania w świetle Deklaracji o eutanazji i wybranej literatury teologicznej, promotor: prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM, obrona: 9 XI 1999.
 17. NAPOROWSKA Joanna, Antropologiczno-prawny aspekt obrony życia poczętego w świetle listów pasterskich Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, promotor: prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM, obrona: 16 III 2001.
 18. AŁASZEWSKI Sławomir, Rola poznania, woli i pamięci w pogłębianiu więzi człowieka z Bogiem według „Dialogu” św. Katarzyny ze Sieny, promotor: ks. dr Antoni Dunajski (Pelplin), obrona: 26 III 2001.
 19. BOROWIK Anna s., Życie teologalne św. Franciszka z Asyżu w świetle jego pism, promotor: ks. dr Jan Jagiełka (Kielce), obrona: 29 III 2001.
 20. LUTKA Alicja, Zagadnienie śmierci w „Wyznaniach” świętego Augustyna, promotor: ks. dr Piotr Turzyński (Radom), obrona: 23 IV 2001.
 21. KOWALSKA Joanna, Miłość Boga w dziełach św. Maksyma Wyznawcy, promotor: ks. dr Piotr Turzyński (Radom), obrona: 23 IV 2001.
 22. DĄBROWSKI Maciej ks., Temat krzyża w życiu chrześcijan według świadectw z I-III w., promotor: ks. dr Tomasz Kaczmarek (Włocławek), obrona: 7 V 2001.
 23. MAKOWSKI Jacek ks., Problem wolności osoby ludzkiej w świetle nauczania Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny w latach 1979-1999, promotor: ks. dr Jacek Szymański, obrona: 7 V 2001.
 24. PRZYBYSZ Józef ks., Chrześcijanin na modlitwie według świadectw trzech pierwszych wieków, promotor: ks. dr Tomasz Kaczmarek (Włocławek), obrona: 7 V 2001.
 25. GUTEK Paweł, Teologia modlitwy w pismach św. Teresy z Lisieux, promotor: ks. prof. dr hab. Józef Krasiński (Sandomierz), obrona: 10 V 2001.
 26. OLECH Waldemar, Zadania i cele nowych ruchów i wspólnot w Kościele w świetle nauczania Jana Pawła II, promotor: ks. prof. dr hab. Józef Krasiński (Sandomierz), obrona: 10 V 2001.
 27. TĘCZA Grzegorz ks., Wychowanie religijno-moralne dzieci i młodzieży w ujęciu ks. Juliana Młynarczyka (1882-1950), promotor: ks. dr Stanisław Mojek, obrona: 21 V 2001.
 28. FLORCZYK Edyta, Ochrona środowiska naturalnego i ludzkiego e encyklikach Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II, promotor: ks. dr hab. Julisław Łukomski (Kielce), obrona: 18 VI 2001.
 29. IWANIAK-MARKOWSKA Mariola T., Modlitwa w życiu i w pismach Matki Teresy z Kalkuty. Studium na podstawie literatury polskojęzycznej, promotor: dr Stanisław T. Zarzycki SAC, obrona: 18 VI 2001.
 30. JOŃCZYK Aneta, Godność człowieka według encykliki „Redemptor hominis” Jana Pawła II, promotor: bp dr Marian Florczyk, obrona: 18 VI 2001 (ocena niedostateczna).
 31. BOROWSKI Jacek ks., Praktykowanie cnoty pokuty w świetle konstytucji apostolskiej Pawła VI „Paenitemini”, promotor: ks. dr Jacek Szymański, obrona: 7 V 2002.
 32. KASZA Agnieszka s., Prorocki charakter życia konsekrowanego. Studium na podstawie adhortacji „Vita consecrata” Jana Pawła II i wybranej literatury teologicznej, promotor: dr Stanisław T. Zarzycki SAC, obrona: 18 VI 2002.
 33. WYSZYŃSKA Justyna, Rozeznawanie duchowe w procesie przeżywania „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, promotor: dr Stanisław T. Zarzycki SAC, obrona: 18 VI 2002.
 34. TALARCZYK Józefa s., Koncepcja życia wspólnotowego i jej aktualność w świetle pism Matki Kolumby Białeckiej — dominikanki, promotor: dr Stanisław T. Zarzycki SAC, obrona: 29 X 2002.
 35. NOWAK Edyta, Teologia modlitwy różańcowej w świetle literatury polskojęzycznej, promotor: ks. dr Jan Jagiełka (Kielce), obrona: 4 XI 2002.
 36. URANTÓWKA Maria, Tajemnica paschalna w duchowości św. s. Teresy Benedykty od Krzyża — Edyty Stein w świetle jej pism, promotor: ks. dr Jan Jagiełka (Kielce), obrona: 4 XI 2002.
 37. ŚWIERCZ Jadwiga, Rola krzyża w życiu chrześcijanina według nauczania biskupa kieleckiego Stanisława Szymeckiego (1981-1993), promotor: ks. dr Adam Perz (Kielce), obrona: 4 XI 2002.
 38. DZIADOWICZ Aleksander, Rzeczywistość i teologia cierpienia św. Ojca Pio (Francisco Forgione). Studium na podstawie listów do kierowników duchowych w latach 1910-1922, promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Buxakowski (Pelplin), obrona: 25 III 2003.
 39. KRZYŻANOWSKI Przemysław, Ks. Mirosław Paciuszkiewicz o podstawach wskazań duszpasterskich dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych, promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Buxakowski (Pelplin), obrona: 25 III 2003.
 40. LUBECKI Piotr, Podstawowe elementy buddyjskiej doktryny o cierpieniu w świetle nauki Kościoła katolickiego, promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Buxakowski (Pelplin), obrona: 25 III 2003.
 41. WICIEJOWSKI Marek, Świętowanie niedzieli w świetle Listu apostolskiego „Dies Domini” oraz wybranej literatury polskojęzycznej, promotor: dr Stanisław T. Zarzycki SAC, obrona: 17 VI 2003.
 42. WOJTYNIAK Ewa, Sposób urzeczywistniania powołania do świętości i apostolstwa przez wiernych świeckich. Studium na podstawie katechez środowych Jana Pawła II z lat 1993-1994 i wybranej literatury teologicznej, promotor: dr Stanisław T. Zarzycki SAC, obrona: 17 VI 2003.
 43. MUCHA Urszula Tymotea s., Sposób przeżywania ubóstwa w postawie zaufania Opatrzności Bożej według „dialogu o Bożej Opatrzności czyli Księgi Boskiej nauki” św. Katarzyny ze Sieny, promotor: dr Stanisław T. Zarzycki SAC, obrona: 7 X 2003.
 44. KOWALIK Patryk, Konwersje do Kościoła Katolickiego w Diecezji Sandomierskiej w latach 1940-1942, promotor: ks. dr Waldemar Gałązka, obrona: 25 VI 2004.
 45. MACIURZYŃSKA Dorota s., Sposób realizacji funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej w życiu duchowym Marty Robin, promotor: dr Stanisław T. Zarzycki SAC, obrona: 26 X 2004.
 46. MAŁYJUREK Małgorzata SM, „Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5, 14). Studium z teologii życia wewnętrznego, promotor: dr Stanisław Wypych CM (Pelplin), obrona: 26 X 2004.
 47. CHEŁMIŃSKA Katarzyna, Pastoralno-psychologiczne znaczenie prawdy o nierozerwalności małżeństwa, promotor: ks. dr Bronisław Grulkowski (Pelplin), obrona: 14 XII 2004.
 48. KAMIŃSKA Bogumiła, Patriotyzm jako element duchowości katolickiej w kaznodziejstwie ks. Jerzego Popiełuszki, promotor: ks. dr Adam Rybicki, obrona: 20 VI 2005.
 49. OSMAŁEK Katarzyna, Doskonałość życia małżeńskiego i rodzinnego w świetle publikacji na łamach czasopisma „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych Ruchu Światło-Życie”, promotor: ks. dr Adam Rybicki, obrona: 27 IV 2006.
 50. JARYMEK Ewa, Eucharystia miejscem doświadczenia Miłosierdzia Bożego według świętej siostry Faustyny, promotor: ks. dr Adam Rybicki, obrona: 10 VI 2008.
 51. KLASURA Maria, Duchowa odnowa narodu polskiego w świetle kazań jasnogórskich Prymasa Stefana Wyszyńskiego, promotor: ks. dr Krzysztof Burski, obrona: 23 IX 2008.
 52. KORSHUNOVA Iryna, Człowiek — odbiorca Bożego Miłosierdzia w świetle encykliki Jana Pawła II „Dives in misericordia” (Людина — адресат Божого Милосердя в світлі енцкліки Йоанa Павлa II „Dives in misericordia”), promotor: ks. dr Sartakov Oleg, obrona: 02 VII 2012 (Gródek Podolski).
 53.  STANISLAWENKO Olga s., Wizja Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na podstawie „Zarysu Zgromadzenia bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza” (Вiзiя Згpoмaдженя Cecтep Прecвятї Родини з Нaзapeту нa пiдcтaви «Зaпиcу Згpoмaдженя» бл. Мapiї від Ґocподa Іcyca Добpoґo Пacтиpя), promotor: ks. dr Kozioł Stanisław, obrona: 02 VII 2012 (Gródek Podolski).
 54. GAJ Łukasz, Praca Boga w duszy – doświadczenie Sługi Bożej Zofii Pauli Tajber, promotor: prof. dr hab. Teresa Paszkowska, obrona: 06 VI 2019.

 

Aktualizacja: 14 I 2024 r.